İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Hirfanlı Ve Yöresi Hes İşl.müd.- Kırşehir
İşin Adı Hirfanlı Ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kapulukaya Hes’te, Emme Borusu Çıkış Suyu Kapağına Ait Kapak Yakalama Kirişinin Komple İmalatı Anahtar Teslim İşi Olacaktır
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No 2019/217026
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.05.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/217026
İşin Adı : ; Hirfanlı Ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kapulukaya Hes’Te, Emme Borusu Çıkış Suyu Kapağına Ait Kapak Yakalama Kirişinin Komple İmalatı Anahtar Teslim İşi Olacaktır
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : HIRFANLI HES ISLETME MÜDÜRLÜGÜ SOSYAL SITESI 40300
b) Telefon ve faks numarası : 3867168302 - 3867168301
c) Elektronik posta adresi : hirfanlihes@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kapulukaya HES’te, Emme Borusu Çıkış Suyu Kapağına ait Kapak Yakalama Kirişinin komple imalatı, halat değişimi,vinç üzerinde bulunan halat sabitleme mapa sisteminin yenilenmesi, yakalama kirişinin mobil vinç ile montaj sahasına indirilmesi, yerine montajı ve çalışma testlerini kapsamaktadır. Komple anahtar teslim işi olacaktır.
b) Yapılacağı Yer : Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kapulukaya HES Baş Mühendisliği Hacılar-Kırıkkale
c) Süresi : 60 Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 23.05.2019 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

            d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

            e) Bu Şartnamenin (7.2) inci alt maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

            f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

            h) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

            i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

            k)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b), (e), (f)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.