İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 41. İnci Komando Tugay Komutanlığı Vize- Kırklareli
İşin Adı 1974-asg-kar-094 Albüm Numaralı 41’inci Komdtugkyrdclığı Askeri Gazino Müdürlüğü Binası Yağmur Oluğu Ve Çatı Onarımı
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No 2019/241364
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.05.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 31.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/241364

1-İdarenin
a) Adresi : Namık Kemal Kışla 01 39400 VİZE/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 02883182818 - 2883180047
c) Elektronik Posta Adresi : dumanturgay820@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Yapım İşi (19 Kalem Malzeme ve İşçilik Dâhil.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KORG. FEHMİ TÜRESEL KIŞLASI SARAY/TEKİRDAĞ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 65'İNCİ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TUĞGENERAL TAHSİN YAZICI KIŞLASI LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 31.05.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (B) ÜST YAPI BİNA 3'ÜNCÜ GRUP İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMARLIK DİPLOMASI


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 65'İNCİ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TUĞGENERAL TAHSİN YAZICI KIŞLASI LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 65'İNCİ MKNZ.P.TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TUĞGENERAL TAHSİN YAZICI KIŞLASI LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
46.2.İş programı yüklenici tarafından idareye zamanında verilmediği takdirde, verildiği güne kadar gecikilen her gün için günlük gecikme cezası oranında ceza uygulanır. 46-3.İhale şartnamesinde işin başında bulundurulması istenen teknik eleman ve varsa iş makinelerine ait belgelerin idareye zamanında teslim edilmemesi durumunda, her bir belge için verildiği güne kadar gecikilen her gün için günlük gecikme cezası oranında ceza kesilir. Cezalar yükleniciye hiç bir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hak edişlerden kesilir. Bu cezalar, hak edişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 46-4. Yer tesliminden geçici kabul onay tarihine kadar şantiyeye ait (işin yerine ait) her türlü abonelik ve giderler (Doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon, telefon vb.) ile diğer kamu ve özel kuruluşlarına yapılacak masraflar yükleniciye aittir. 46-5. Geçici ve kesin kabul eksiklikleri idarece belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar gecikilen her gün için günlük gecikme cezası 1/1 oranında uygulanır. 46-6. Yapım işleri genel şartnamesi gereğince tutulacak olan şantiye günlük defteri vb. sözleşme süresi sonuna kadar yetecek miktarda, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde temin edilip idareye sunulacaktır. 46-7. Kesin teminatlar SGK Sigorta Primlerinin Hak Edişlerden Mahsup Edilmesi ve ödenmesi ile Kesin Teminatların iadesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca iade edilecektir. 46.8. SGK ihale konusu işte, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve idari Para Cezası Borçlarının Hak edişlerden Mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 46-9. Yüklenici, All Risk Sigorta Poliçesini yer teslim tarihi itibari ile yapmak zorundadır. Ancak yüklenici poliçeyi yer teslim tarihinde getiremediği takdirde yer teslim tarihinden poliçeyi getirdiği tarihe kadar geçen süre boyunca bütün sorumluluğu Yapım işleri Genel şartnamesi 9'uncu Maddeye göre kabul etmiş sayılır. 46.10- Ek Şartnameler Yüklenici, sözleşmeye bağlanan işi, ihale dosyasında bulunsun veya bulunmasın sözleşmenin doğal eki olan; a) Yapım İşleri Genel Şartnamesine, b) Teknik Şartnamelerine (İdarece verilen), c) Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine, ç) Çevre ve Şehircilik İşleri Kontrol Yönetmeliğine, d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine, e) Fenni Şartnamelere, f) Yürürlükte olan Türk Standartlarına, g) Yürürlükteki tüm yönetmelik ve şartnamelere uygun yapmayı taahhüt eder. 46.11- Birim Fiyat Tariflerinde Bulunmayan imalat Kalemleri Projelerde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat poz numaraları, fiyatlar yerine imalatın tarifi ve sağlanması gereken standartlar içindir. Poz numarası belirtilen imalat için ilave bir özellik istenmiyorsa, ayrıca teknik şartnamede belirtilmemiş olabilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü birim fiyat tarifi ve teknik şartnamelerde özel tanımı yapılmayan imalat kalemleri için; a) Milli Savunma Bakanlığı, b) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, c) İller Bankası Genel Müdürlüğü, ç) Demir yolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, d) Kara yolları Genel Müdürlüğü, e) Vakıflar Genel Müdürlüğü, f) Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, g) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ğ) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Birim Fiyat tariflerinden biri kullanılacaktır. 46.12. Proje ve Teknik Şartnamelerde Yer Almayan Hususlar. Yapımda kullanılacak her türlü İnşaat ve Tesisat Malzemelerinin seçiminde idare yetkilidir. Yüklenici, seçime tabi tutulacak malzeme listesini idareden alacaktır. Bu malzemeler için proje ve teknik Şartnamesindeki özellikleri sağlayan en az üç firmadan katalog ve standarda uygunluk belgeleri idareye sunulacak, seçimi müteakip gerekiyorsa imalat projelerinin de onaylanmasından sonra imalata geçilecektir. Projeleri imalatçı firmaya göre değişkenlik gösteren işlerin (kazan, asansör, klima tesisatı vb.) sadece teknik özellikleri gösterilmiştir. Bunların uygulama projeleri (seçilen firmaya göre) imalat aşamasında idare tarafıdan onaylanacak ve ondan sonra imalata başlanacaktır. Bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Şantiyeye getirilen malzemelerde varsa Türk Standartlarına Uygunluk belgesi aranır. Bir malzemenin TSE veya TSEK belgesinin olması onun kullanılması için yeterli değildir. İdare istediği takdirde, malzemenin standardına uygun imal edilip edilmediğini tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere test ettirir ve uygun olmayan malzemeyi kullandırmaz. Yüklenici inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak zorundadır. Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri idareye onaylatacak sonra imalatı yapacaktır. Emniyet tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Proje ve teknik şartnamesinde gösterilmemiş olsa bile tesisin hizmete açılabilmesi için gerekli, proje sınırları içinde kalan tüm bağlantılar (elektrik, su kanalizasyon vb.), ihale bünyesinde yaptırılacaktır ve bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İşin başından (iş başlamadan önceki hali dahil) sonuna kadar her imalat için fotoğraf çekilecek, hakedişlerin ekinde hakedişe giren imalatın tamamını kapsayan fotoğraflar idareye sunulacak ve geçiici kabulden önce tüm imalata (inşaatın bitmiş halini de gösteren) ait fotoğraflar albüm halinde idareye teslim edilecektir. 46.13. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur. Bu zararlar tutanakla tespit edilmesini müteakip zararın derhal tazmin yoluna gidilecek, zararın tazmin süresi kesinlikle geçici kabul tarihini geçmeyecektir. Mücbir sebeplerden dolayı zararın karşılanmasında süre uzatımı idarenin yetkisindedir. Zarar karşılanmadığı takdirde yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 46.14. Her türlü emniyet tedbiri yüklenici firma tarafından alınacaktır. İskelede çalışacak personel mutlaka emniyet kemeri kullanacak, iş yerinde çalıştırılacak personelin belirtilen güzergah dışına çıkmamaları ve izinsiz dolaşmaları sağlanacaktır. 46.15. Yüklenici ile idare arasında güvenlik protokolü yapılarak ilgili şahıslar tarafından imzalanacak ve yüklenici bu protokolde belirtilen hususları mutlaka yerine getirecektir. 46.16. Yüklenici firma tarafından bir iş programı yapılarak faaliyetler bu programa uygun olarak yürütülecektir. Çalışan personelin tamamı saç, sakal, kılık ve kıyafetleri kışla disiplinine yakışır görünüm ve temizlikte olacaktır. Güvenlik tahkikat belgeleri ve isim listeleri Kışla Komutanlığına veya lojmanlarda yapılacak işlerde Merkez Komutanlığına teslim edilecek, nizamiyeden içeri Cep telefonu sokulmayacak, izinsiz çalışma mahallini terk etmeyeceklerdir. 46.17. Yükklenici işe başlamadan önce elektrik veya su kullanıp kullanmayacağı hususunu yazılı olarak beyan edecek, elektrik veya su kullanacaksa, elektrik ve su kullanacağı bölgeye seyyar bir sayaç yapı denetim görevlisi nezaretinde takılacak, sayaç göstergesinin mevcut rakamı yapı denetim görevlisi tarafından tutanak altına alınarak iş bitiminde tekrar sayaç kontrol edilerek son gösterge rakamları da tutanak altına alınarak sayaç sökülecek. Sayaçta okunan farkın bedelinin yüklenici tarafından Lüleburgaz mal müdürlüğüne ödemesi yapılarak, dekontun bir sureti Loj.Şb.Md.lüğüne verilecek, diğer sureti de ihale işlem dosyasına konulduktan sonra hak edişi ödenecektir. 46.18. Teklif fiyata dahil bütün masraflar yükleniciye aittir. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir. 46.19. Sözleşmenin imzalanması gereken son gün tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk mesai günü (takip eden ilk mesai günü sözleşme yapılması gereken son gün olarak hesap edilecektir) sözleşme yapılacaktır.