İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı 2179 Ada 1 Parselde Bulunan Yapının Restorasyonu İşi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No 2019/229714
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.05.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 31.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/229714
İşin Adı : 2179 Ada 1 Parselde Bulunan Yapının Restorasyonu İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Konak Belediyesi 2.Hizmet Binası No:11 Kat:6 Fen İşleri Müdürlüğü 9 Eylül Meydanı Basmane/İZMİR 35230
b) Telefon ve faks numarası : 2324894522 - 2324894883
c) Elektronik posta adresi : konak@konak.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2179 Ada 1 parselde bulunan yapının 1 bodrum + 2 katlı tescilli yapının restorasyonu işi
b) Yapılacağı Yer : 1235 Sokak No:7 Hilal Mahallesi Konak / İZMİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 400 (dörtyüz) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Milli Kütüphane Cad. No:14 SGK Blokları B Blok K:6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Konak /İZMİR
b) Tarihi ve saati : 31.05.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  

      c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      

      ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

     g)  İhaleye Teklif verecek isteklilein Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 ön yeterlik listesinde bulunması zorunludur        

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.        

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1  Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KTB.27/U) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekir.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin .......[1] oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

4.3.2. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

4.3.3. Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.

4.3.4. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.5. İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.

4.3.6 Anahtar teknik personel öngörülmemektedir. Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin çalıştırılıyor ise SGK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.

Aşağıda belirtilen Teknik Personelin ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

  Adet       Pozisyonu                     Mesleki Ünvanı                         Mesleki Özellikleri

   1           ŞANTİYE ŞEFİ            MİMAR                                    5 YIL DENEYİMLİ

   1           SAHA MÜH.                İNŞAAT MÜH.                         5 YIL DENEYİMLİ

   1           SAHA MÜH.                MAK. MÜH.                             5 YIL DENEYİMLİ

   1           SAHA MÜH.                ELEK. MÜH.                            5 YIL DENEYİMLİ

   1           SAHA TEK.                 RESTORATÖR                        5 YIL DENEYİMLİ

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak B/I GRUBU İŞLER (TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININN RESTORASYON İŞLERİ) işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Milli Kütüphane Caddesi No:14 SGK Blokları B Blok Kat:6 Konak/ İZMİR adresinde görülebilir ve 150.-TL (yüzelli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını  ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Milli Kütüphane Caddesi No:14 SGK Blokları B Blok Kat:6 Konak/ İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekli ile herbir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.