İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) 3. Bölge Müdürlüğü İzmir
İşin Adı Teiaş 3.bölge Müdürlüğüne Bağlı 32 Merkez İçerisinde Bulunan 822 Adet Görüntülü Güvenlik Sistemine Ait Cihazların 24 (yirmidört) Ay Süre Kapsamında 6 Ayda Bir Olmak Üzere 5 Defa Periyodik Bakım Ve Onarımının Yapılması
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No 2019/236988
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.06.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 11.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/236988

1-İdarenin
a) Adresi : ÜNIVERSITE CADDESI 57 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324771300 - 2324771315
c) Elektronik Posta Adresi : 3grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Teiaş 3.Bölge Müdürlüğüne bağlı 32 merkez içerisinde bulunan 822 adet Görüntülü Güvenlik Sistemine ait cihazların 24 (yirmidört) ay süre kapsamında 6 ayda bir olmak üzere 5 defa Periyodik Bakım ve Onarımının yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İhale konusu hizmet, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı ve Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan Kampüs Alanı, Anadolu Caddesi No:213 Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan Karşıyaka GIS Trafo Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi 6681 Sokak No:1 Şemlikler/İZMİR adresinde bulunan Şemlikler GIS Trafo Merkezi, Egemenlik Mahallesi 6106/4 Sokak NO:3/1 Işıkkent-Bornova/İZMİR adresinde bulunan Işıklar Trafo Merkezi, Çalıkuşu Mahallesi 3197 Sokak No:47 Bozyaka-Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Bozyaka Trafo Merkezi, Yunus Emre Mahallesi 5714/1 No:507 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Trafo Merkezi, 3962/30 Sokak No:35 Uzundere-Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Uzundere Trafo Merkezi, Kayapınar Mahallesi TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Sokak No:1-2-3 Yunusemre/MANİSA adresinde bulunan Morsan Trafo Merkezi, Erzene Mahallesi Ankara Caddesi No:184 Bornova/İZMİR adresinde bulunan Üniversite Trafo Merkezi, İşçiler Caddesi No:77 Yenişehir-Konak/İZMİR adresinde bulunan Hilal Trafo Merkezi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10038 Sokak No:15 Çiğli/İZMİR adresinde bulunan Ebso Trafo Merkezi, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:4/b Tire/İZMİR adresinde bulunan Tire Trafo Merkezi, 30 Ağustos Mahallesi 9. Cadde No:104 Egekent 2 Menemen/İZMİR adresinde bulunun Ulucak Trafo Merkezi, Barbaros Mahallesi 4401 Sokak No:1 Yunusemre/MANİSA adresinde bulunan Manisa Trafo Merkezi, Pancar Organize Sanayi Bölgesi Kazım Karabekir Mahallesi Bekir Saydam Caddesi No:65 Pancar-Torbalı/İZMİR adresinde bulunan Alaçatı Trafo Merkezi, 1504 Sokak No:12 Alsancak/İZMİR adresinde bulunan Alsanca GIS Trafo Merkezi, Karareis Yolu Üzeri İltur Sitesi Çıkışı 1.km Gerence Mevkii Balılıova-Urla/İZMİR adresinde bulunan Karaburun Trafo Merkezi, Zafer Mahallesi 800 Sokak Serbest Bölge Arkası Evka 7 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan Gaziemir GIS Trafo Merkezi, Adatepe Mahallesi Yahya Kemalbeyatlı Caddesi No:12 Buca/İZMİR adresinde bulunan Buca Trafo Merkezi, Derbent Mahallesi Orhangazi Caddesi No:86 Turgutlu/MANİSA adresinde bulunan Derbent Trafo Merkezi, Seyit Ahmet Mahallesi 192 Sokak No:317 Akhisar/MANİSA adresinde bulunan Akhisar Trafo Merkezi, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Turgutlu Yolu Turgultu/MANİSA adresinde bulunan Bağyurdu Trafo Merkezi, Kayapınar Mahallesi Nato Caddesi No:100 Gölmarmara/MANİSA adresinde bulunan Gölmarmara Trafo Merkezinde, Yeni Foça Yolu 5.km Alçuk D.Ç.İçi Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Alçuk Trafo Merkezinde, Yeni Foça Yolu 5.km M.K.E Yanı Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Almak Trafo Merkezinde, Çanakkale Yolu Üzeri 7.km P.K:63 Çitlenbik Yolu Mevki Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Aliağa 2 Trafo Merkezinde, Tahtalı Trafo Mek.Pk.22 Menderes-İZMİR adresinde bulunan Tahtalı Trafo Merkezinde, Aslanlar köyü Bayındır yolu Cad. No :46 Torbalı / İzmir adresinde bulunan Aslanlar Trafo Merkezinde, 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 85.sokak No:25 Kula/MANİSA adresinde bulunan Kula Trafo Merkezinde yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova - İZMİR. Adresindeki 5 nolu Ofis Binasında bulunan Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekli tarafından, bakım ve onarımı yapılacak Görüntülü Güvenlik sisteminin uzmanlık alanı kapsamında olması nedeniyle, TSE hizmet yeterlilik belgesinde yetkili servis olduğu markayı gösterir TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde İdarenin sisteminde (Teknik Şartnamenin 4.1.maddesinde belirtilen) bulunan markalardan herhangi birinin yetkili servis olduğunu belgeleyecektir. Ayrıca servisi olduğu markanın Üreticisinden, bu ihaleye atfen alınmış bakım ve onarım yapmaya yetkili olduğunu gösterir yetki belgesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.

İstekli sahip olduğu ISO:9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO:14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 


Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Görüntülü Güvenlik Sistemi Bakım ve Onarımı Hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün VAKIFBANK 2.SANAYİ ŞUBESİ TR 41 000 15 00 158 00 72 92 29 34 31 hesabına şartname bedeli yatırılarak temin edilebilir. adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 70 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini VAKIFBANK 2.SANAYİ ŞUBESİ TR 41 000 15 00 158 00 72 92 29 34 31 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğümüz Üniversite Caddesi No:57 Bornova / İZMİR adresindeki 1 nolu Ofis Binasında bulunan Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.