İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 4 Üncü Ana Bakım. Fb. Md.lüğü- Ankara
İşin Adı Paratoner Tesisatı Yapılması İşi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.05.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 20.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
İşin Adı : Paratoner Tesisatı Yapılması İşi
İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN 22/D
         
İdare Adı : 4 üncü Ana Bkm. Fb. Md.lüğü
Adres : 4 üncü Ana Bkm. Fb. Md.lüğü Etimesgut/ANKARA
Telefon : +90312244 66 68
Faks : +90312245 02 38
Elektronik Posta Adresi :
         
Malın Niteliği ve Türü : 4’üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Kışlasında Bulunan 1989-KOM-BET-001,1989-TKP-BET-002,1989-TES-BET-004,1989-DRS-BET-023,1989-EPV-BET-029,1989-GRJ-PRF-013,1989-TRF-BET-005,1989-TRF-BET-024,1989-TRF-BET-028,1991-NİZ-BET-044,1997-TRF-BET-046 Albüm Numaralı Binalara Aktif Paratoner Tesisatı Yapılması İşi
Malın Miktarı : 11 KALEM
Mal Teslim Yeri : 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü (Etimesgut/ANKARA)
Mal Teslim Tarihi: İLAN METNİNİN 6'NCI MADDESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
İhale Yeri : 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü (Etimesgut/ANKARA)
İhale Tarihi : 20.5.2019 10:30:32
 
İhale İlanı Metni

1. Doğrudan temin dokümanları sisteme yüklendiğinden, istekli firmalara doküman verilmeyecek, sadece alım ile ilgili teknik konularda yardımcı olunacaktır.
2. İstekli firmalar tekliflerini kapalı zarfta olmak şartı ile alıma iştirak ederek ya da alım saatinden önce olmak koşulu ile Doğrudan Temin Komisyonuna bırakacaktır. (Kargo ile gönderilen tekliflerin Doğrudan Temin Komisyonuna ulaştırılması istekli firma tarafından sağlanacaktır.

3. İhtiyaç duyulan hizmet alımı için sözleşme yapılacak olup, notere tasdik ettirilmeyecektir. Sözleşme bedelinin % 6'sı  oranında kesin teminat alınacaktır.

4. Hizmet alımında, söz konusu işin tamamı için götürü bedel teklif verilecektir.

5. Hizmet alımı, ihtiyaç listesi, teknik şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde alınacaktır.

6. Yüklenici ihale kararının onaylanmasını müteakip 3 (Üç) takvim günü içerisinde sözleşmeyi imzalayacak ve aynı gün sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi ) takvim günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde tamamlayarak (kontrol teşkilatının nezaretinde) geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

7. Yüklenici firma All -Risk ve Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi yer teslim tarihi itibariyle yapmak zorundadır.

8. Belgegeçer ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekli firmalar teklif mektuplarının ekine Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Kayıt Belgesinin tıpkı çekimi ile imza sirkülerinin tıpkı çekimini teklif mektubunun ekinde sunacaktır. Alım aşamasında bahse konu belgeler sunulmadığı takdirde alım üzerinde kalan yüklenici, sözleşme yapılmadan önce söz konusu evrakları İdareye teslim edecektir. Evraklar teslim edilmediği takdirde yüklenici ile sözleşme yapılmayacak, en düşük teklif veren 2'nci firma sözleşmeye davet edilecektir.

/Content/Upload/Ihale/Docs/1.AKT%C4%B0F%20PARATONER/EK-1%20YAPIM%20%C4%B0%C5%9E%C4%B0%20L%C4%B0STES%C4%B0.xls

/Content/Upload/Ihale/Docs/1.AKT%C4%B0F%20PARATONER/EK-5%20S%C3%96ZLE%C5%9EME%20TASARISI.doc

/Content/Upload/Ihale/Docs/1.AKT%C4%B0F%20PARATONER/G%C3%96T%C3%9CR%C3%9C%20BEDEL%20TEKL%C4%B0F%20MEKTUBU..xls

/Content/Upload/Ihale/Docs/1.AKT%C4%B0F%20PARATONER/4ABFM-001-19.pdf

         
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 4 üncü Ana Bkm. Fb. Md.lüğü
b.Telefon Numarası: +90312244 66 68
c.Fax Numarası: +90312245 02 38
d.Elektronik Posta adresi:

Yeterlilik