İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Köseuşağı Köyü İçme Suyu İsale Hattı (memba İlaveli) İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İlan Olunur.

         İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince KÖYDES Projesi Kapsamında “ Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Köseuşağı Köyü İçme Suyu İsale Hattı (Memba İlavesi) İnşaatı Yapım İşi ”  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin     :

            a) Adı                                     : Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi                                : Çelikhan Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:2 Çelikhan/ Adıyaman

            c) Telefon – Faks Numarası   : 416 4512009 – 4512124

            d) Elektronik Posta Adresi (Varsa)   :

2. İhale Konusu Yapım İşinin:

a) İhalenin adı                          : Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Köseuşağı Köyü İçme Suyu İsale   

                                                   Hattı (Memba İlavesi) Yapım İşi                                                                                        

b) Niteliği, Türü ve Miktarı      : Mahal Listelerinde belirtilen imalat ve malzemeler.

c)  Yapılacağı Yer                     : Köseuşağı Köyü - Çelikhan/ADIYAMAN                                           

            d) İşe Başlama Tarihi                : Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde     

                                                                yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

            e) İşin Süresi                               : İşe başlama tarihinden itibaren 50 takvim günüdür.                                                

            f) İhalenin Yapılacağı Yer         : Çelikhan Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            g) Tarihi – Saati                          21.05.2019 Salı Günü Saat 11.00

            ğ) Son Teklif Verme Zamanı     : 21.05.2019 Salı Günü Saat 10:59

3. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

            3.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

            3.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi                   (Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

            3.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

            3.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            3.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.

            3.6. 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belge.

            3.7. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

3.8. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge;(Mayıs-2019 Ayı)

3.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge; (Mayıs-2019 Ayı)

            3.10. İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya buna eşdeğer inşaat mühendisi diploması vermesi zorunludur. İş ortaklıklarında ise iş deneyim belgesinin verilen teklifin her bir ortak için en az % 70 olması gerekir. İş Deneyim belgesi inşaat yapım işi deneyim belgesi olacaktır.

3.11. Yapım İşinde diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler İnşaat Mühendisi olmak zorundadırlar. Bu kişiler İdareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini gösteren ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerine dair gösteren hizmet çizelgelerini sunmak zorundadır.

3.12-1. Teknik Personel Taahhütnamesi (İnşaat Mühendisi en az 5 Yıl Deneyimli olacak)

3.12- 2.  İş yerlerini gördüklerine dair belge, istekliler tarafından imzalanmış olacaktır.

           4. İhale dokümanı Çelikhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde 400,00.-TL. Bedelle temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale doküman bedelini Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Çelikhan Şubesindeki 28618948-5003 sayılı hesabına yatırıp, dekont almak zorundadırlar.

           5. Teklifler ihale saatine kadar Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir

           6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

           7. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye götürü bedel, anahtar teslimi sözleşme imzalanacaktır.

           8. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz)  takvim günü olmalıdır.

           9. İşin tamamı veya bir kısmı idarenin izni olmadan alt yüklenicilere yaptırılamaz.

          10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

          11. Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde, komisyon ihaleye açık eksiltme yoluyla tekrar devam edebilir.

          12. İhaleye birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturularak teklif veremezler. Konsorsiyum kabul edilemez.                                                          

          13. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

          14. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 13/05/2019         

Yeterlilik