İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Rize
İşin Adı Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.05.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 23.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

T.C.

PAZAR KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Tokat İli Pazar İlçesi Ovayurt köyü Terfili İçme Suyu Tesisi yapım işi 28 Nisan 2007 Gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. Maddelerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 – İdarenin

a)  Adı

:

PAZAR KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

b)  Adresi

:

Pazar Kaymakamlığı Hükümet Konağı Hizmet Binası Kat 3 Pazar/ TOKAT

c)  Telefon numarası

:

0356 -261 24 14

d)  Faks numarası

:

0356 -261 24 14

e)  Elektronik posta adresi

:

ihsanerdogan65@hotmail.com

2 –İhale konusu işin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Ovayurt köyü Terfili İçme Suyu Tesisi yapım işi

b) Yapılacağı yer

:

Ovayurt köyü Pazar

c)İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  - 5 -  (beş ) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi

:

Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3-İhalenin

:

  

a)Yapılacağı Yer

:

Pazar Kaymakamlığı Kaymakamlık Makam Odası Pazar Hükümet Konağı 3.kat Pazar/TOKAT

b)Tarihi ve Saati

:

23.05.2019 – saat 15.00


4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler 

4.1.1- Tebligat için Adres beyanı, Telefon ve Faks numarası, e-posta adresi.

4.1.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.1.2-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 -Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu                               

4.1.4-Geçici Teminat Belgesi.(Nakit Olarak Yatırmak isteyenler Ziraat Bankası Pazar Şb 0870 Hes.No:30267822-5001)

4.1.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6- İhaleye ortak girişim (Konsorsiyom) olarak teklif verilemez. 

4.1.7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. ( Ziraat Bankası Pazar Şb 0870 Hes.No:30267822-5001 )

4.1.8- KHGB İhale Yönetmeliği 11. maddesinin  (a). (b). (c), (ç), (d), (e) (f), (g), (ğ) bentlerinde olunmadığına dair taahhütname

4.1.9- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge         

4.1.10-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilmelidir, kısmi teklif verilemez.

4.1.11- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

             Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.

4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1  -İş Deneyim Belgeleri:

         İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 ‘si oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu yapım işi ile ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.

                 

5.1 – İhale dokümanı Pazar Hükümet Konağı Hizmet Binası 3. Kat Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 100 (yüz) TL’ dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.( Ziraat Bankası Pazar Şb 0870 Hes.No:30267822-5001 )

6.1- Teklifler 23.05.2019 Perşembe günü saat 15.00 ’a kadar Pazar Kaymakamlığı Hükümet Konağı Hizmet Binası 3. kat adresindeki Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

7.1- –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8-1- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.

9-1 Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

9-2 Birliğimiz Kamu İhale Kanununa Tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                                                                  İlan olunur.

Ömer SAYGILI

 Kaymakam V.

Birlik Başkanı


Yeterlilik