İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Menfez Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

        Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliğince Aşağıda Bilgileri verilen Batman İli Merkez İlçesi Yaylıca Köyü Şerbetli Mezrası Menfez Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre  Açık İhale Usulü ile Yaptırılacaktır.      

 

İşin  Adı :

1)  Batman İli Merkez İlçesi Yaylıca Köyü Şerbetli Mezrası Menfez Yapım İşi

İhale Tarihi – Saati  : 21.05.2019  --  14 : 00

 

İhalenin Türü – Usulü  : Yapım İşleri - Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesi  Açık İhale Usulü

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

 Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği

 Batman Valiliği E  - Blok     --    BATMAN

 

 

b)Telefon - Faks Numarası

:

 (0.488 ) 2138927  -  (0.488)  2135113

 

 

c)Elektronik Posta Adresi

:

  batmankhgb@gmail.com  --  www.batman.gov.tr


 

 

2. İhale konusu yapım işlerinin;

 

 

  a ) Niteliği ve Miktarı

:

Menfez Yapım İşi ile ilgili yapılacak olan işlerin ve kullanılacak olan malzemenin metrajı işin yaklaşık maliyet birim fiyat cetvelinde, ihale dokümanlarında ve projesinde belirtilmiştir.

 

 

  b ) Yapılacağı Yer

:

Batman İli Merkez İlçesi Yaylıca Köyü Şerbetli Mezrası

 

 

      c ) İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmelerin imzalandığı tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

  d ) İşin Süresi

:

 Menfez Yapım İşi için işyerinin yükleniciye tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.


 

3. İhalenin;

 

a ) Yapılacağı Yer

:

 Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği,  Batman Valiliği E  - Blok     

 BATMAN 

 

b ) Tarihi - Saati

:

  21.05.2019 -  14: 00’da 


 

 

  c) Tekliflerin sunulacağı yer                                  :  Batman İli Köylere Hizmet Götürme  Birliği

    İhale İçin Son Teklif verme Tarihi ve Saati         :  21.05.2019 – 14: 00’a kadar 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Tüzel veya Gerçek kişilerin idarece hazırlanan idari şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ,(f), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.


4.1.10. İhale konusu yapım işinin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.13. İsteklilerin ihale günü tarihli veya öncesi (En az 3 gün öncesi tarihli) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir borcunun olmadığına dair belgeyi sunmaları zorunludur. (İbraz edilen yazılar idarece gerekirse teyit ettirilecektir)

 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 4.2.1. İş deneyim belgeleri:

           İsteklinin iş deneyimi olarak tek sözleşmede olmak üzere;

           İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirildiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi zorunludur.

          İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortak ve/veya ortakların her birinin ise bu tutarın asgari % 30 unu sağlaması gerekir. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak:

A V. GRUP KARAYOLLARI İŞLERİ (Altyapı + Üstyapı)

a) Otoyollar

b) Devlet, il ve köy yolları ve sanatsal yapılar

c) Cadde ve sokak yapım işleri 

            Bu ihalede benzer iş olarak Her Türlü Karayolları Yapım İşleri kabul edilecektir. İhale konusu işe veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri;  İnşaat Mühendisliğidir.


 

 4.3.2.İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

  1. İstekliler tarafından aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale kapsamında istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

Sıra

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

Adet

1

İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak zorundadır             

1


4.3.3- Bu işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayısı ve niteliği aşağıda belirtilmiş olup, bu makine ve ekipmanlar işin başlamasından bitimine kadar iş başında bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur

1-  2 Adet Damperli Kamyon (en az 15 ton kap.)

2-  1 Adet Kazıcı Yükleyici (Eskavatör )    

Yüklenici bu iş kapsamında ve iş başında yukarıda belirtilen ve idarece istenilen araç, makine ve ekipmanları bulundurmak zorundadır.

 

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler en son 21.05.2019 günü Saat 14:00’a kadar Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilecek olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin  % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9-İhale dokümanı Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 500.00 TL (BeşyüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Batman Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 


                                                                                                            

 

                                                                                                               Mekan ÇEVİREN                                                                                                                           Vali Yardımcısı


Yeterlilik