İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı- Van
İşin Adı Yük Taşıma Hizmet Alımı
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.05.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.05.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/228059
İşin Adı : Yük Taşıma Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : HACIBEKIR MAH HACIBEKIR KISLASI 65100
b) Telefon ve faks numarası : 4324861000 - 4322144757
c) Elektronik posta adresi : asayis@jandarma.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : YÜK TAŞIMA HİZMET ALIMI ( 8 KISIM)
b) Yapılacağı Yer : Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’ndan garnizon içi birliklere (İaşe Desteği Kapsamında), Hakkari İl Jandarma Komutanlığından tüm bağlılarına ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığından il dışına, Van İl Jandarma Komutanlığından tüm bağlılarına ve Van il Jandarma Komutanlığından il dışına şeklinde olacaktır
c) Süresi : İş yeri teslimi yapılmayacak, tüm kısımlar için işe başlama tarihi 01 Temmuz 2019, İşin Bitiş Tarihi 30 Haziran 2020 olacaktır. Sözleşmenin 01 Temmuz 2019 tarihinden imzalanması durumunda, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI-İhale Komisyon Salonu Edremit/Van
b) Tarihi ve saati : 29.05.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Şartname ekinde yer alan 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 9’uncu maddesinde belirlenen durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (4.1.) ve (4.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak iş deneyim belgesinin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İstekliler Şartname ekinde örneği bulunan HİZMETE ÖZEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.1.9. İhaleye Katılacak İstekliler; Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde izah edilen ve ilgili bakanlıktan alınan C2, K1, L1. L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birisini verebileceklerdir. Ayrıca 8. Kısım için K1* (Yıldızlı K1) belgesini de verebileceklerdir. Yetki belgeleri adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamayacaktır.

5.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları ve EKAP' a kayıtlı olmaları zorunludur.

6.  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. İsteklilerce, verdikleri tekliflerin ihale konusu alımın hangi kısım/kısımlarına ait olduğu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir. Birden fazla kısmın aynı yükleniciye ihale edilmesi halinde, her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme düzenlenecektir.

7.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8.  Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 ( YÜZELLİ ) takvim günü olacaktır.

9.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10.İhale sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

11. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12. İhale, yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler için belgelendirilmek suretiyle 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamalar istenilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

13.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI  İHALE KOMS.BŞK.lığı/Van adresine elden teslim edilebileceği gibi , aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da gönderilebilir , posta vasıtası ile gönderilen teklifler ilk ve son teklif olarak kabul edilecektir.

14.İstekliler, tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

15. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

16. İhale dokümanı J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI, LOJ.Ş.MD.LÜĞÜ, TED.KS.A.LİĞİ / VAN adresinden  bedelsiz olarak görülebilir ve satın alınabilir.