İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adana Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Saimbeyli İlçesi Emniyet Amirliği Hizmet Binasına Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması İçin Malzeme Alımı Ve Montaj İşi
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.05.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.05.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/61448

1-İdarenin
a) Adı : VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi : DÖŞEME MAHALLESİ 60074 SOKAK 1 01130 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224580465 - 3224581394
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Saimbeyli İlçesi Emniyet Amirliği Hizmet Binasına Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması İçin Malzeme Alımı ve Montaj İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
35 Kalem Malzeme Alımı ve Montaj İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Saimbeyli İlçesi Emniyet Amirliği Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren Malzeme listesinde bulunan tüm malzeme için 50 takvim günüdür. (Montaj, Kurulum, ve devreye alma işi dahil)
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Döşeme Mah. Nuri Sabuncu Bulv. 60074 Sk. Seyhan/ADANA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

d) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

e) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

f) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

g) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

h) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif edilecek sistemde kullanılacak ( listelerde belirtilen kalemler için )  malzemelerin işletim ve bakımları için Türkiye’de değil ise yurtdışındaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu ana dağıtıcıdan  alınmış yetki belgeleri tekliflerle beraber teslim edilecektir.

ŞARTNAMEdeki 7.2 maddesinde Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki belge istenilen kalemler;

2. Network Video Kayıt Ünitesi (NVR)

4. Sabit Kamera

8.C Tipi Ethernet Anahtar

12.Lazer PTZ Kamera

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilecek kamera kayıt ve izleme sistemi, ONVIF Profile-G desteğine sahip ya da EGM’nin mevcut “Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim Sistemi” ile uyumlu ve sorunsuz çalışıyor olacaktır. İstekliler, bu iki durumdan birini sağladığını belirtir belgeyi veya teknik dokümanı tekliflerinde sunacaklardır. (ONVİF üyeliği için ilgili internet sayfasından ekran görüntüsü yeterli olacaktır.)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

TEKNİK ŞARTNAME 3.3.7 ve 7.3 MADDESİNE GÖRE İSTENİLEN BELGELERDEN SADECE DATA SHEET SUNMASI YETERLİ OLACAK MALZEME KALEMLERİ ; 

2. Network Video Kayıt Ünitesi (NVR)

4. Sabit Kamera

8.C Tipi Ethernet Anahtar

12.Lazer PTZ Kamera5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Doküman satış bedeli ve nakit geçici teminatlar; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi Şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.