İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 2019-2020 Yılı Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisleri Toplu Odun Kömür Alımı
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.06.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 12.06.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/229483

1-İdarenin
a) Adresi : Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623112500 - 3623112507
c) Elektronik Posta Adresi : samsun.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kömür Fındık Tipi 90.000Kg Kömür Portakal Tipi 246.000Kg Kömür Karpuz Tipi 565.000Kg Odun Kaloriferlik 34.000Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İhtiyaç listesinde belirtilen Hastane ve ya Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin depolarına ya da idarenin göstermiş olduğu yerlere ihtiyaç miktarları doğrultusunda taleplerine göre peyder pey veya tek seferde teslimatlar gerçekleştirilecektir
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30/06/2020 tarihine kadar sözleşme süresi boyunca ihtiyaç listesinde belirtilen hastane ve ya müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç miktarları doğrultusunda taleplerine göre peyder pey veya tek seferde teslimatlar gerçekleştirilecek olup; Siparişler Müdürlüğümüzün kullanmış olduğu sipariş programı üzerinden e-mail ve faks yoluyla tebliğ edilecek olup, teslimatlar tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idarenin belirlediği depolara mal teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Samsun İl Sağlık Müdürlüğü- A Blok Satınalma Servisi - Adalet Mah. 100.Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü IBAN No: (TR93 0001 2009 6650 0005 1000 24) Halk Bankası Çiftlik Şubesi Hesabına Yatırılarak Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi - Adalet Mah. 100.Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü- A Blok Satınalma Servisi - Adalet Mah. 100.Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.