İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Silah Fabrikası Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü- Kırıkkale
İşin Adı Takım Halinde 2 Kalem Parça Talaşlı İmali
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/236591
İşin Adı : Takım Halinde 2 Kalem Parça Talaşlı İmali
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : KIZILIRMAK MAHALLESI YAHSIHAN YOLU CAD. NO:15 71300 KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182242991 - 3182242895
c) Elektronik posta adresi : mkesilah@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname ve teknik resimlere göre takım halinde 2 Kalem Parça Talaşlı İmali.
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Teslim tarihi; sözleşme imzalanmasını müteakip 90 gün içerisinde partiler halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 14:30


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari şartnameye ve ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari şartnameye ve ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminatın İdareye yatırıldığını gösteren belge,

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) İdari şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri;

1)  İş deneyim belgesi; İstekliler ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere (TALAŞLI İMALAT) ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

2) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kapasite raporu

f) Teknik şartnameye göre verilmesi gereken bilgi veya belgeler (Tezgah Yerleşim Planı (Krokisi), Parça Üretim Takvimi, Parça Operasyon Sırası,  Tezgah Yükleme Planı)

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ı) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

i) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5-     İhale dokümanının;

5.1. Görülebileceği/temin edilebileceği yer      : MKE Silah Fabrikası Ticaret Müdürlüğü Fason İmalat İşleri Servisi 

5.2. Satış bedeli                                                        : 50,00TL (KDV Dâhil)

5.3. İdarenin Banka Hesap (Iban) Numaraları;                 

- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kırıkkale Şb.: TR30 0001 2009 6740 0013 0000 17

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kırıkkale Şb.    : TR97 0001 0003 1637 7119 3959 20

5.4. İhaleye teklif verecek isteklilerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.5. İhale doküman bedeli İdarenin hesabına veya veznesine yatırılabilir. İhale dokümanı, bedeli İdarenin hesabına önceden yatırılması kaydıyla, isteklilerin belirtecekleri adreslerine posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir. İhale dokümanının posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilmesi halinde dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6-  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik ve idarî şartları tam olarak karşılayan en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7-     Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

8-     İş ortaklığı ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

9-     Bu ihalede alternatif teklif verilemez.

10-   Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

11-   Sözleşme konusu iş için avans verilmeyecektir.

10-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11-  Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü geçerli olmalıdır.

12-   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

14-   Bu ihale, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmayıp, kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.