İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Pirinç Fabrikası Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü- Kırıkkale
İşin Adı 1000 Ton (+-% 10 Toleranslı) Çeşitli Kablo Hurdasının Soyulması Ve Ayıklanması Sonucu 400 Ton (+-% 10 Toleranslı) Bakır Malzeme Elde Edilmesi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.05.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 24.05.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/239736
İşin Adı : 1000 Ton (+-% 10 Toleranslı) Çeşitli Kablo Hurdasının Soyulması Ve Ayıklanması Sonucu 400 Ton (+-% 10 Toleranslı) Bakır Malzeme Elde Edilmesi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Ahılı Cad. No:63 A 71300
b) Telefon ve faks numarası : 3182243010 - 3182560728
c) Elektronik posta adresi : pirincticaret@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 1000 ton (+- % 10 toleranslı) çeşitli kablo hurdasından % 40 verimle yaklaşık 400 ton (+- % 10 toleranslı) kablo bakırı elde edilecektir.
b) Teslim [yeri / yerleri] : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren partiler halinde 16 (onaltı) ayda teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü açık sahası
b) Tarihi ve saati : 24.05.2019 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen geçici çalışma belgesi veya işletme lisans belgesi, söz konusu belgelerin 17.04.10 ya da 17.04.11 atık kodlarından en az birini içermesi gerekmektedir.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu işle ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi: İstekliler, sözleşme süresi içerisinde ihale konusu malı Teknik Şartname doğrultusunda imal edebileceğine dair üretim kapasite miktarında üretim kapasite raporunu sunacaktır.
İstekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunar. istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadır.
İstekli tarafından adlarına veya unvanlarına düzenlenen aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir. İstekli, yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu imalatçının aynı işe ilişkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarındaki miktarlar toplanarak değerlendirilir.
İstekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanabilir.
isteklinin, şartnamenin 7.3.1 ve 7.3.2 bentlerinde istenen iki belgeden birini sunması yeterlidir.
4.2.2 İşi yapmakta kullanacağı tezgah ve tesislerin teknik karakterleriyle ilgili belge ve bilgiler: İşi yapmakta kullanacağı tezgah ve tesislerin teknik karakterleriyle ilgili belge ve bilgilerin sunulması gerekir.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Kablo hurdasının soyulması işi veya Kablo hurdasının ayıklanması işi ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü  Alım Servis Şefliği adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü 63 No’lu oda adresine verilebileceği gibi, PTT Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini, teklif mektuplarında soyulacak ve ayıklanacak kablolardan çıkacak bakırın her kilogramı için birim fiyatını TL/Kg belirterek; ihale konusu iş için teklif edilen birim fiyatların 400.000 Kg. ile (1.000 ton kablo hurdasından % 40 verimlilikle 400 ton bakır elde edileceği varsayılmıştır.) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle İhale konusu iş için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Bu ihalede Kamu İhale Kanunu 3. madde (g) bendi gereğince ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.