İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Sivas Bölge Müdürlüğü
İşin Adı İller Bankası Aş Sivas Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılacak Kiralık Araçlar İçin 1 Yıl (12 Ay) Süre İle 17500 Litre Akaryakıt (motorin) Alımı
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.05.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 28.05.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/237675

1-İdarenin
a) Adresi : MIMAR SINAN MAH. İLLER CADDESİ NO:4 58010 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462274148 - 3462276306
c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.sivas@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
17.500 Litre Motorin (Diğer) Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlara alınacak motorin, takılacak taşıt tanıma sistemleri (taşıtmatik) ile 12 ay süresince Sivas içi ve Türkiye genelinde peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içinde işe başlanılacak olup, hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlar için alınacak motorin-diğer, sözleşme süresince araçların ihtiyacına binaen Sivas İli içerisinde ve Türkiye genelinde peyder pey olarak Yükleniciye ait Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından araçlara takılan Taşıt Tanıtıma Cihazı ile alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İLLER BANKASI A.Ş. SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR SİNAN MAH. İLLER CAD. NO:4 58010 MERKEZ/SİVAS
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatları gereğince, İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu ise; teklif sahibine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi, istekli Akaryakıt Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibine, bayiisi olduğu kuruluşun verdiği ve iş bitimine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu Bayilik Belgesi ve Sözleşmesi, istekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini isteklinin bağlı olduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma İzin Belgesini, idareye sunmak zorundadır. Belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya idare tarafından “Aslı Görülmüştür” onaylı sureti idareye teslim edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI A.Ş. SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR SİNAN MAH. İLLER CAD. NO:4 58010 MERKEZ/SİVAS adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLLER BANKASI A.Ş. SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR SİNAN MAH. İLLER CAD. NO:4 58010 MERKEZ/SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.