İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Bünyesindeki Otoların 01,07,2019-31,06,2020 Tarihleri Arasındaki Akaryakıt
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.06.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 12.06.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/237764

1-İdarenin
a) Adresi : Kum mahallesi Bedesten mevkii 27 74300 AMASRA/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3783151477 - 3783151793
c) Elektronik Posta Adresi : altakan2009@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (EN 228) 4500 LİTRE MOTORİN(DİZEL) (EN 590 ) 5500 LİTRE 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AMASRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA AKARYAKIT İSTASYONUNDA POMPA DAN
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ edildiği tarih.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lokalı Toplantı Salonu Kum Mahallesi Genç Plinius Caddesi No:29 Amasra/BARTIN
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ile birlikte sunacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu Kum Mahallesi Genç Plinius Caddesi No:29 Amasra/BARTIN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Kum Mahallesi Genç Plinius Caddesi No:29 Amasra/BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
a) Yüklenici, İdareye ait taşıtların (Binek, Minibüs, Kamyon, Otobüs ve benzeri) dış temizliğinin, kendisine ait akaryakıt istasyonlarında veya bağlı bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun akaryakıt ikmali yapılan bayilerinde uygun bir şekilde ve ücretsiz olarak yapılmasını sağlayacaktır. Bu maddeye istinaden yapılacak olan dış temizlik, taşıtın akaryakıt fişinin ibraz edilmesi suretiyle ve günde bir defaya mahsus gerçekleştirilecek olup, aynı gün taşıtın yıkatılamaması halinde akaryakıt alımından itibaren 72 (yetmiş iki) saat içerisinde aynı akaryakıt fişi ibraz edilmek suretiyle taşıtın dış temizliği yaptırılabilecektir. b) Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını başkalarına devir veya temlik edemez. c)Akaryakıt İstasyonu Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne En Fazla 20(Yirmi) kilometre uzaklıkta olacaktır.