İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi - Gazi- Samsun
İşin Adı 6 Kısım Hırdavat Ve İnşaat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.06.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 12.06.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/231973

1-İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No: 86 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623113030 - 3622308611
c) Elektronik Posta Adresi : samsundhs9.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 Kısım Hırdavat ve İnşaat Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Samsun Gazi Devlet Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren sözleşme süresi boyunca , idarenin belirlediği periyodlara göre peyder pey teslimatlar gerçekleştirilecektir.Siparişler Ekap üzerinden,İadeli Taahhütlü Posta yoluyla ve Faks yoluyla da tebliğ edilecek olup, teslimatlar tebliğ tarihinden itibaren 10(On) iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından mal teslimi hastanemiz Malzeme Deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Samsun Gazi Devlet Hastanesi-Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi No:86 İlkadım/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler telif edecekleri kalemlere ait marka,model belirterek listelerini hazırlayıp teklif zarfı içersinde teslim edeceklerdir.Teklif zarfı içerisinde teklif edeceği kaleme ait marka,model belirten listelerini sunmamaları halinde teklifleri geçersiz sayılacaktır.ihale tarihini takiben komisyonca  gerekli görülmesi halinde istenilen kalemlerden teknik şartnameye uygun orjinal numuneyi tebliğ tarihini takip eden 10(On) gün içerisinde idareye teslim etmek zorundadır.İstekliler ihale komisyonuna sunacak olduğu numunelerin  üzerine firma adı ve kalem sıra numaralarını mutlaka yazacaklardır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi Satınalma Servisi-Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi No:86 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ Satınalma Servisi Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.