İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Balıkesir
İşin Adı Beton Parke, Beton Bordür,yağmur Oluk Taşı Ve Muhtelif Ebatlarda Taş Alımı
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.06.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/237033

1-İdarenin
a) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Yeşil Yol Sokak.No:5/A 10100 Karesi KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662430400 - 2662499887
c) Elektronik Posta Adresi : destek@karesi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
11 KALEM BETON PARKE,BETON BORDÜR,YAĞMUR OLUK TAŞI VE MUHTELİF EBATLARDA TAŞ ALIM İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / KARESİ İLÇESİ MALTEPE MAHALLESİ SEFA KÖY
c) Teslim tarihi : Yüklenici 31.12.2019 tarihine kadar Balıkesir Karesi ilçesi Maltepe mah. Sefaköy mevkinde bulunan teknik birimler şantiyesine idarenin ihtiyacı doğrultusunda istenilen malzemeyi istenilen miktarda teslim edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/KARESİ/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİ KUYUMCULAR MH.YEŞİLYOL SK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.KAT BALIKESİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/KARESİ/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.