İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerine Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi İle Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.06.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 12.06.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/233338

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124546100 - 2124546188
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
91.270 Litre Motorin Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak yapılan düzenlemeler doğrultusunda; Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde( mevcut Sağlık Tesisleri ve açılması planlanan Sağlık Tesisleri) kullanılan hizmet araçlarına (resmi yada kiralık ), taşıt tanıma sistemi ile ihtiyaç duydukları miktarda peyderpey araçların depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yükleci; araç listesinin verilmesinden itibaren 5(Beş) iş günü içerisinde, İdarenin takvimine uymak şartıyla, araç listesinde belirtilen araçlara taşıt tanıma sistemini ücretsiz kuracak ve çalışır hale getirecektir. Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak yapılan düzenlemeler doğrultusunda; Kurumumuza Bağlı Sağlık Tesislerinde ( mevcut sağllık tesisleri ve açılması planlanan sağlık tesisleri) kullanılan hizmet araçlarına (resmi yada kiralık ), taşıt tanıma sistemi ile ihtiyaç duydukları miktarda peyderpey araçların depolarına teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı" ve "Bayilik Sözleşmesi",

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan"İstasyonlu Bayilik Belgesi",

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi" 

5) İstekli İstanbul sınırları içinde Avrupa yakasında (Avcılar,  Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece,  Çatalca, Esenyurt,  Küçükçekmece, Silivri ilçelerinde veya ilçe sınırlarına ulaşım açısından yakın olmak üzere en az bir istasyon olacak şekilde) en az 25  ve Anadolu Yakası’nda en az 15 olmak üzere  bulunan en az 40 (kırk) istasyondan akaryakıt alımı yapabilmelidir. İstekliler; bayi ise EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen bayilik lisansını ve EPDK'dan Dağıtıcı lisansına sahip olan firmanın ihale konusu işle ilgili en az 40(kırk) istasyondan akaryakıt temini için yetkilendirildiğine ilişkin belgeyi sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya Özel Sektöre gerçekleştirilen sözleşmeye dayalı her türlü akaryakıt ürünü satış işi yapmış olmak5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 Nolu hesaba doküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/ İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.