İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kahramankazan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Kent Temizliği Hizmetlerinde Ve Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.06.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/223715

1-İdarenin
a) Adı : KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ ANKARA BULVARI 103 06980 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3128145300 - 3128141012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : KENT TEMİZLİĞİ HİZMETLERİNDE VE MUHTELİF HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet 4 m3 yol süpürge aracı, 2 adet elektrikli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu , 1 adet elektrikli kombine damperli çöp toplama aracı, 1 adet 1,5 m3 hidrostatik yol süpürge aracı, 1 adet çift kabin pikap, 1 adet arazoz 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kahramankazan Belediyesi Mücavir Alan Sınırları içerisinde
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atatürk Mah. Göktürk Cad. No:3 Kahramankazan/ANKARA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

Bu iş kapsamında yüklenici tarafından tedarik edilecek ekipmanlar ve ihale teklif zarfında kendi malı olarak ibraz edilmesi gereken araçlara ait liste aşağıdaki gibidir. 

ARACIN CİNSİ TOPLAM ARAC SAYISI KENDİ MALININ OLMASI İSTENEN ARAÇ SAYISI
ELEKTRİKLİ KOMBİNE DAMPERLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI 1 1
ELEKTRİKLİ HİBRİT SİSTEMLİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA ARACI 2 1
HİDROSTATİK 1,5 M3 YOL SÜPÜRME ARACI 1 1

Yukarıda yazılı araçlar 2014 model ve üzeri olacaktır.                                        

Yukarıda yazılı ve yüklenicinin getirmesi gereken araçlara ait çalışma şartları, teknik özellikleri ihale dokümanı eklerinde verilmiş olup, kendi malı olarak ibraz edilecek araçlar için ruhsat veya tescil belgesi ile birlikte üretici veya yetkili satıcılardan onaylı ve şartname eklerinde yazılı teknik özellikleri detayları ile gösteren teknik belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yüklenici firma ekte detayları yazılı özellikteki araçları işe başlamadan önce İdarenin belirleyeceği kabul komisyonuna İdarenin göstereceği yer ve zamanda hazır bulundurarak göstermekle mükelleftir. Komisyon bu araçların teknik incelemelerini yaparak şartnameye uygun olup olmadıklarına dair rapor düzenleyecek, uygun olamayan araçlar işe başlatılmayacak ve işe başlanmadan yeni aracın getirilmesini isteyecektir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kent temizliği, çöp toplama ve nakliye hizmetleri veya Kent temizliği, çöp toplama ve nakliye hizmetleri işlerinde araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

Kent temizliği, çöp toplama ve nakliye hizmetlerinde iş deneyim tutarı personel ve sarf malzeme giderleri hariç araç ve ekipmanların toplam tutarı dikkate alınacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.