İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 14.06.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/237192

1-İdarenin
a) Adresi : ULAŞIM ŞEFLİĞİ OSMANİYE MAHALLESİ ÇOLAKİBRAHİM SOKAK NO:6/D BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125437355 - 2126600556
c) Elektronik Posta Adresi : temizlik@bakirkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA İHALESİ . 8-KALEM - 68.ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul il sınırları , İhalesi kapsamında kiralanacak olan araçlar İstanbul il sınırları içi ve gerek duyulması halinde ülke genelini kapsayacak şekilde olacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2019, işin bitiş tarihi 29.06.2020


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-ULAŞIM ŞEFLİĞİ OSMANİYE MAH. ÇOLAKİBRAHİM SOK.NO : 6/D BAKIRKÖY - İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

     Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 07.06.2006 tarih ve B.110.KUG.71.00.03/275 - 15278 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği konulu yazısı ile "  Ulaştırma Bakanlığınca (Yolcu taşıma konusunda Oto Kiralama İşletmeciliği yapanlar / yapacaklar hariç) yetki belgesi sahibi olmayanlara taşıma işi ihalesi verilmemesi hususunda ilgililerin uyarılması istenmektedir.

a-)  İstekliler , 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6.Maddesinde belirtilen Kamyonetler için K1,Otobüsler, Minibüsler ve midibüsler için D2 ve/veya  B2 yetki belgelerinin tamamına sahip olmalıdır.

b-) İstekliler bu belgelerin asıllarını ya da noter tasdikli suretlerini ya da İdarece aslı görülerek “aslı görüldü ” onayı konulan suretlerini teklif dosyalarında sunacaklardır. Söz konusu belgeler; ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda iş ortaklığını oluşturan her bir ortak tarafından ayrı ayrı olarak sunulacaktır.

Ayrıca İhale üzerinde kalan İstekli ;   

a-) Araçların Akaryakıtları idaremizce karşılanacaktır. Ve her aracın plakasına düzenlenmiş bir HGS  etiketi araç üzerinde bulunacaktır.

b-) İhale yüklenici firmayla sözleşmenin imzalanması ardından araçların tamir,bakım ve onarımlarının düzenli olarak yaptıracak olduğu yetkili servis   sözleşmeleri ile araçların zorunlu mali mesuliyetli trafik sigortaları ve kasko sigortalarını idareye teslim etmek zorundadır.

c-) Yüklenici firmaca araçlara İş teslimi öncesi İdaremizce kontrol edilecek şekilde Araç takip sistemi taktırılacaktır.

d-) Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri yükleniciye ait olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden ,taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektöre yapılan  Sürücülü ve Sürücüsüz Araç kiralama işi kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-ULAŞIM ŞEFLİĞİ OSMANİYE MAH. ÇOLAKİBRAHİM SOK.NO : 6/D BAKIRKÖY - İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-ULAŞIM ŞEFLİĞİ OSMANİYE MAH. ÇOLAKİBRAHİM SOK.NO : 6/D BAKIRKÖY - İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.