İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Konya İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Beyhekim Devlet Hastanesi Soğutma Grubu Alımı İhalesi
İlan Tarihi 14.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.05.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.05.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/221199

1-İdarenin
a) Adresi : ŞEYH SADRETTİN MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:14 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322234000 - 3322630666
c) Elektronik Posta Adresi : khb42.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Soğutma Grubu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Beyhekim Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) gün içerisinde malzeme ve tüm ekipmanları Konya Beyhekim Devlet Hastanesine teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No: 14 Meram/KONYA
b) Tarihi ve saati : 29.05.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Mevzuat gereğince (aylık,üç aylık,altı aylık gibi üretici firmanın önerdiği periyotlarda) yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin garanti kapsamında yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verecektir. Bu hizmeti sağlamak için aday veya istekliler kendi taahhütleri ile birlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firması taahhüdü de SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA teslim edecektir. Söz konusu hizmetlerin bu taahhütler doğrultusunda garanti süresince yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yerine getirecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-Teklif edilen malzemeye ait kataloglar, ihale dosyasına konacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır.

- İstekli firma teknik şartnamede belirtilen tüm özellikleri kataloglar üzerinde birebir gösterilmelidir. Teknik şartnamede talep edilen özellikler kataloglar üzerinde işaretlenmelidir.

-Katalogların Türkçe dışında herhangi bir dilde olması durumunda istekli firma bu özellikleri hem katalogta hemde onaylı tercümede ayrı ayrı göstermek zorundadır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü (Ziraat Bankası Zafer Şubesi TR17 0001 0024 8837 0138 8050 10 Nolu İban) hesabına ihale doküman satış bedeli yatırılarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Biriminden ihale dokümanı alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.