İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tki Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü- Manisa
İşin Adı Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı Ve 5-6 Ünitelerine 220.000 Ton Kömürün Taşınması Ve Boşaltılması İşi.
İlan Tarihi 15.05.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 01.06.2018 15:00:00
Son Teklif Tarihi 01.06.2018 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca kapı ve 5-6 ünitelerine 220.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması işi.

2018-232560

2018-749

01.06.2018

15:00

60 gün


 

b) Yapılacağı yer                                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                         :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

Yeterlilik