İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı- Zonguldak
İşin Adı Ttk Müesseseleri İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy Ve Çaplarda Maden Direği Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin Ayrı, Ayrı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İlan Tarihi 15.05.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 04.06.2018 15:00:00
Son Teklif Tarihi 04.06.2018 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

Karadon Müessesesi İhale Kayıt No      :  2018/233742

Amasra Müessesesi İhale Kayıt No       :  2018/233994

Armutcuk Müessesesi İhale Kayıt No    :  2018/233973

Kozlu Müessesesi İhale Kayıt No          :  2018/233947

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  satınalma@taşkömürü.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Karadon Müessesesi için                 17.150 m3

                                                                  Kozlu Müessesesi için                     13.450 m3

                                                                  Armutçuk Müessesesi için                4.098 m3

                                                                  Amasra Müessesesi için                    3.700 m3

b) Teslim Yeri                                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri Direk harmanları

c) Teslim Tarihi                                      :  Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. (onuncu) güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2019 tarihine kadar bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                    :  Karadon müessesesi         04/06/2018                   Pazartesi saat: 15.00

                                                                  Kozlu müessesesi             04/06/2018                   Pazartesi saat: 15.00

                                                                  Armutçuk müessesesi      05/06/2018                           Salı saat: 15.00

                                                                  Amasra müessesesi          06/06/2018                  Çarşamba saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vbniteklifleri ile birlikte sunulacaktır.

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır.

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnamelerin her biri 200,00- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, Karadon ve Kozlu, Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 04.06.2018, saat 15.00’e kadar, Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihalesi için 05.06.2018, saat 15.00’e kadar Amasra Müessesesi Direk nakli ihalesi için 06.06.2018, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den;

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı (TL/m3) olarak,

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı (TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir.

HER MÜESSESE AYRI BİR İHALE KONUSU OLUP, İSTEKLİLER HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI TEKLİF MEKTUBU VE GEÇİCİ TEMİNAT VERECEKLERDİR

Her Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, ”Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur.

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

Yeterlilik