İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
İşin Adı 2018-2019 Yılı Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1) Alımı
İlan Tarihi 16.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 19.06.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/217328

1-İdarenin
a) Adresi : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 25100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542121042 - 3542176199
c) Elektronik Posta Adresi : vgulhan@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1)(NAKLİYE VE İSTİF DÂHİL) ALIMI 973.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İHTİYAÇ VE MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE BELİRTİLEN MİKTARLAR KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : TAAHHÜT KONUSU ISINMA AMAÇLI KÖMÜR, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İHTİYAÇ VE MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE KARŞILARINDA YAZILI MİKTARLARDA 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜN İÇERİSİNDE DEFATEN VEYA BİRDEN FAZLA SEFER, PARTİ ŞEKLİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİNİN,

ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİNİN,

DAĞITICILARIN DAĞITICI KAYIT BELGESİNİN (HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ),

SATICILARIN İSE KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİNİN (HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ),

ASLI/ASLININ İDARECE ONAYLI VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİNİ İHALE AŞAMASINDA İHALE KOMİSYONUNA VERMESİ ZORUNLUDUR.

2. AYRICA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ VEYA YERLİ KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEKTİR.

3. BU BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE VERMEYEN VEYA USULÜNE UYGUN OLMAYAN BELGE VEREN İSTEKLİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Jandarma Komutanlığı (YOZGAT) FATİH MAHALLESİ JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI KIŞLASI MERKEZ / YOZGAT (Telefon numarası: 0 354 212 10 42 (Dahili:8288-8162) Faks numarası: 0354 217 61 99 adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.