İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Mardin Artuklu Üniversitesi
İşin Adı Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıtı Alımı
İlan Tarihi 16.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.06.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 19.06.2018 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/231428

1-İdarenin
a) Adresi : DIYARBAKIR YOLU YENISEHIR YERLESKESI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822131949 - 4822131949
c) Elektronik Posta Adresi : idari@artuklu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.000.000 Kg Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıtı Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Isı Merkezi – Diyarbakır Yolu Ana Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu – İstasyon Mardin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı – Meydanbaşı Mardin Mimarlık Fakültesi – Gül mah. Eski Mardin Ömerli Meslek Yüksekokulu – Ömerli İlçesi Rektörlük Binası – Yenişehir Yerleşkesi Yaşayan Diller Binası – Yenişehir Yerleşkesi Midyat Meslek Yüksekokulu – Midyat İlçesi Savur Meslek Yüksekokulu – Savur İlçesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu – Kabala mah. Mardin Kız Yurdu - Diyarbakır Yolu Ana Yerleşkesi
c) Teslim tarihleri : Yüklenici firma Üniversitemiz ve bağlı birimlerimize kalorifer yakıtı (fuel-oil) teslim edilmesi gerektiğini bildirdiği tarihten itibaren en geç 5 takvim günü içerisinde teslim edecektir. Yakıtların teslimatı mesai günleri ve saatleri dâhilinde yapılacaktır. Satın alınacak 1.000.000 Kg. Kalorifer yakıtı (fuel-oil); yüklenici firma tarafından idarece belirlenen miktarlar üzerinden istenilen rektörlük/fakülte/yüksekokul/hizmet binası/başkanlıkların yakıt depolarına (ünitelere) belirlenecek teslim programına göre dağıtım yapılacak, depolarına teslim edecektir. Ancak, İdare teslimat programında değişiklik yapabilir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a-İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale süresince geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden belge

b-İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise; bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale süresince geçerliliği olan, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair belge

c-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan alınmış Akaryakıt Dağıtım ve Bayilik Lisansınının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Ancak henüz lisansı eline geçmemiş olan istekliler ilgili kuruma başvuruda bulunduklarına dair belgeleri vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
d) Aday veya isteklinin kayıtlı oduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıtının TSE standartlarına/TÜPRAŞ ürün şartnamesindeki Kalorifer Yakıtına ait analiz değerlerine uygunluk belgesi aranacaktır. İstekliler bu belgeyi ihale aşamasında teklif mektubu ekinde sunabilecekleri gibi sözleşme ile birlikte bu belgeyi idareye teslim edebileceklerdir. Bu standartlara uygun olmadığı tespit edilen yakıt yüklenici firma tarafından iade alınacak ve yerine yenisini getirecektir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İsteklilerin kamu veya özel sektörde Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) satış işi ile ilgili yapmış oldukları iş benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.