İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Avcılar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü- İstanbul
İşin Adı Akaryakıt Mal Alımı İle Tank Pompa İstasyon Seti Kiralanması İşi
İlan Tarihi 17.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.06.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/240129

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ MARMARA CADDESİ 1/2 AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4446989 - Dahili: 2704 - 2125090079
c) Elektronik Posta Adresi : ulasim@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
4 Ay süre ile 50.000 LT. Motorin (Euro Dizel) alımı ve 1(bir) adet 30.000 LT. Motorin Tankı Kurulum ve Kiralama İşini kapsar. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Avcılar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şantiyesi Gümüşpala Mah. İskeçe Cad. Alsancak İ.Ö.O. karşısı Avcılar/İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra belediye şantiyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yetkili personel nezaretinde yakıt tanklarının kurulumu yapılarak 7 (yedi) takvim günü içerisinde çalışır durumda teslim edecektir. İdarenin ihtiyacı olan Akaryakıt idare tarafından yükleniciye, faks ile sipariş edilecek olup, verilen siparişler yüklenici tarafından idare şantiyesine kurulacak olan tank pompa istasyonlarına sipariş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Avcılar Belediyesi Merkez Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 20.06.2018 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İsteklilerin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu belgeleyen yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisini vermeleri zorunludur. 2- İsteklilerin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve teklif etmiş olduğu guruplardaki tüm petrol ürünlerinin tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopilerini vermeleri zorunludur. 3- İsteklilerin EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'dan almış olduğu istasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansının aslı veya noter tasdikli fotokopilerini vermeleri zorunludur. 4- İsteklilerin İstanbul Valiliği Sağlık Müdürlüğünün Gayri Sıhhi Müesseselere vermiş olduğu akaryakıt istasyonları için iş yeri açma ruhsatının aslını veya noter tasdikli fotokopilerini vermeleri zorunludur. 5- Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE Standartları ve Tüpraş Spesifikasyonuna Uygunluk Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.6- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK'dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK'dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibari ile bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi (belgelerin aslı veya idare tarafından onaylanmış aslı görülmüştür suratleri)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı bedel içeren her türlü akaryakıt satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.