İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sarıveliler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü- Karaman
İşin Adı Euro Dizel Akaryakıt Ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
İlan Tarihi 17.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.06.2018 09:00:00
Son Teklif Tarihi 11.06.2018 09:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/241733

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESI MEVLANA CADDESİ NO: 42 SARIVELİLER KARAMAN 70800 SARIVELİLER/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 3384412117 - 3384412760
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@sariveliler.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
80.000 LİTRE EURO DİZEL AKARYAKIT VE 2.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SARIVELİLER BELEDİYESİ ARAÇLARININ DEPOSUNA
c) Teslim tarihi : 21.06.2018 İLE 31.12 2018 TARİHLERİ ARSI


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SARIVELİLER BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 11.06.2018 - 09:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ, SANAYİ SİCİL BELGESİ, KAPASİTE RAPORU, TSE BELGELERİ, BAĞLI BULUNULAN BELEDİYEDEN ALINMIŞ İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ  İLE TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VEYA AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ, SANAYİ SİCİL BELGESİ, KAPASİTE RAPORU, YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ, ÜRETİCİ VEYA İMALATÇILIĞI GÖSTEREN BELGE

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE BELGELERİ

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

ODA KAYIT BELGESİ5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sarıveliler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü-EKAP adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIVELİLER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.