İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Emet Orman İşletme Müdürlüğü- Kütahya
İşin Adı Eşit Kollu (L) Profil Demir Çit Direği (Kol Uzunlukları 4 Cm, Kalınlık 4 Mm, Boy 150 Cm (20000 Adet) 4 Delikli Ve 170 Cm (2000 Adet) 5 Delikli , Dip Kısmından 25 Cm Mesafeye 15 Cm Uzunluğunda Ankraj Kaynaklı, Antipas Boyalı, Ucu Sivriltilmiş) Alımı
İlan Tarihi 17.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.06.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 13.06.2018 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/240565

1-İdarenin
a) Adresi : KAPAKLICA MAHALLESI ÜÇEYLÜL CADDESI 1 43700 EMET/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2744613006 - 2744613388
c) Elektronik Posta Adresi : emetisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
20000 adet 150 cm boyunda 4 delikli, 2000 adet 170 cm boyunda 5 delikli Eşit kollu L veya (T) Profil Demir Çit direği alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Emet Orman Emvali Satış deposu, idarenin talebi doğrultusunda idarenin belirleyeceği miktarlar kadar Kabaklar Köyü'ne (Emet), Göncek Köyü'ne (Emet), Hisarcık Orman İşletme Şefliği Bahçesi'ne (Hisarcık), Örencik Orman İşletme Şefliği Bahçesi'ne (Emet) teslimatlar yapılacaktır.Teslimat miktarları ve yerleri sözleşme imzalandıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 10 gün içerisinde idarenin belirleyeceği teslimat yerlerine yine idarenin belirleyeceği miktarların teslimatları yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Emet Orman İşletme Müdürlüğü Kapaklıca Mah. 3 Eylül Cd. No:17 301 No'lu Oda (Toplantı Salonu) 43700 Emet / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 13.06.2018 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emet Orman İşletme Müdürlüğü Kapaklıca Mah. 3 eylül Cad. No:17 207 No'lu Oda (Makine İkmal Servisi) 43700 Emet / KÜTAHYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emet Orman İşletme Müdürlüğü Kapaklıca Mah. 3 eylül Cad. No:17 207 No'lu Oda (Makine İkmal Servisi) 43700 Emet / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Herhangi bir terör örgütüyle (Fetö/Pdy v.b.) ilişkisi olduğu tespit edilen yüklenicinin sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi tasfiye edilir.