İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Silifke Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü- Mersin
İşin Adı Kırmataş Malzemeleri
İlan Tarihi 17.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.06.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/236575

1-İdarenin
a) Adresi : Saray Mahallesi İnönü Bulvarı No:1 SİLİFKE/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 0-324-7145050 - 0-324-7142186
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@silifke-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
70.000 ton Filler dolgu malzemesi(0-12mm), 3.000 ton Elenmiş ince sıva malzemesi(0-4mm), 60.000ton (0-25mm) Konkasör atık malzemesi ve 5.000ton Mıcır malzeme(12-19mm) alımı ve 139.000ton malzemenin Nakliyesinin yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Silifke Belediyesi Yapı Elemanları Üretim ve Asfalt Şantiyesi
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 250 gün içerisinde 4(dört) kısım olarak teslimat yapılacaktır. 1.kısım teslimatı olarak ilk 60(altmış) gün içerisinde tüm malzemelerin %30'u, 2. kısım teslimatı olarak sonraki 60(altmış) gün içerisinde tüm malzemelerin %25'i, 3. kısım teslimatı olarak sonraki 60(altmış) gün içerisinde tüm malzemelerin %25'i, 4. kısım teslimatı olarak sonraki 70 (yetmiş) gün içerisinde geriye kalan malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Silifke Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.06.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İstekli imalatçı ise:

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilecektir.

İstekli yetkili satıcı ise:

Yetkili Satıcılık belgesi (İlgili firmanın yetkili satıcı belgesi üzerinde yeralan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)

Yetki alınan firmanın;

a) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi 

b) Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi 

d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin yukarıda sayılan  belgelerden birini sunması yeterli kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.