İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gediz Orman İşletme Müdürlüğü- Kütahya
İşin Adı Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Kişisel Koruyucu Donanım Ve Yangın Söndürme Malzemesi Mal Alımı
İlan Tarihi 17.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.05.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 25.05.2018 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/242465

1-İdarenin
a) Adresi : ÖZYURT MAHALLESI DEMIREL CADDESI 11 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2744124014 - 2744123866
c) Elektronik Posta Adresi : gedizisl@ogm.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
: GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI YANGINLA MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELLERDE KULLANILMAK ÜZERE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER VE ORMAN YANGININDA GÖREVLİ ARAÇLARIN EKİPMANLARINA AİT MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erdoğmuş Orman Emvali Satış Deposu
c) Teslim tarihi : Malzemeler tek parti halinde tamamı teslim edilecektir.Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 20 gün içinde malların teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Demirel Cad.196.Sokak No:11 43600 Gediz/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 25.05.2018 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, teklif ettikleri malzemelerin marka ve teknik özelliklerini içeren katalog, resim veya ürün özelliklerini gösteren internet çıktılarına ait belgelerden herhangi birini, üzerinde teklif ettikleri malzemeleri işaretliyerek teklifleri ile beraber vereceklerdir.Birden fazla marka verilecekse ayrı ayrı teknik özellikleri gösteren Katolog ve/veya Belge Verilecektir. İstekliler, teklif etmiş oldukları malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygun olduğuna dair belgeleri  ihale dosyası içine konulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif ettikleri malzemelerin marka ve teknik özelliklerini içeren katalog, resim veya ürün özelliklerini gösteren internet çıktılarına ait belgelerden herhangi birini, üzerinde teklif ettikleri malzemeleri işaretliyerek teklifleri ile beraber vereceklerdir.Birden fazla marka verilecekse ayrı ayrı teknik özellikleri gösteren Katolog ve/veya Belge Verilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi ve EKAP adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (altmış beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.