İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dz.ik.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık- Kocaeli
İşin Adı Karbon Kompazit Tüpü Seti, Duman Maskesi Ve Termal Kamera Alımı
İlan Tarihi 17.05.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.06.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/226297
İşin Adı : Karbon Kompazit Tüpü Seti, Duman Maskesi Ve Termal Kamera Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 41650
b) Telefon ve faks numarası : 2624141129 - 2624147943
c) Elektronik posta adresi : denikmerted@dzkk.tsk.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Karbon Kompozit Tüpü Seti, Duman Maskesi ve Termal Kamera
b) Teslim [yeri / yerleri] : Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin süresi, sözleşme imzalandıktan sonra taahhüt edilen malzemelere ait işe başlama talimatının yükleniciye tebliğini takip eden günden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 20.06.2018 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Alıma katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Alım konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

4.1.5.1. Yetkili satıcılık belgesi verilmesi durumunda yetki veren firmaya ait imza sirküsü/sirküleri.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, İş Ortaklığı Beyannamesi,

4.1.7.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça 4.1.1. ve 4.1.5.’te yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.7.2. İstekli, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda; bu şirketi, Sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise, sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.1.8 Alım konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren örneği idari şartname EK-I’dakine uygun banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerin İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması halinde;

4.3.1.1. İstekli imalatçı ise; ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, malzemenin imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İsteklinin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve Sanayi Odasınca veya mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş, örneği idari şartname EK-Ğ’de yer alan İmalatçılık Belgesini verecektir.

4.3.1.2. İstekli Yetkili satıcı ise; İmalatçı firmadan alacakları, malın kendi imalatları olduğunu ve teklif tarihinde yetkinin geçerli olduğunu belirleyen, İmalatçı firmanın yetkili satıcısı olduklarını gösteren, İmalatçı firmanın yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve Sanayi Odasınca veya mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş, örneği idari şartname EK-G’de yer alan Yetkili Satıcılık Belgesini teklifine ekleyecektir.

4.1.8.3. İsteklinin Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması durumunda; İmalatçı belgesi veya yetkili satıcılık belgesinin yanı sıra, İsteklinin hangi serbest bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren ve teklif tarihinde geçerli olan Serbest Bölge Faaliyet Belgesini ilgili makamlardan onaylı olarak teklifine ekleyecektir.

4.1.8.4. Alıma üretici, üretici adına yetkili satıcı, malzemelerin uluslar arası standartlarda tanımlandığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretimini veya satışını yapan ve gerekli garantisini sağlayan istekliler katılabilir. 4.3.1.1  ve 4.3.1.2 7’de yer alan örneğe uygun belgeyi sunamayan imalatçı ve yetkili satıcılar ile diğer istekliler teklifi ile birlikte idari şartname EK-F’deki örneğe uygun olarak malzemelerin gerekli garantisini sağladığına dair Garanti Taahhütnamesini verecektir.

4.1.10. İstekliler tarafından verilecek şekli ve içeriği idari şartnamede EK-E’de yer alan Tedarik Taahhütnamesini istekli/isteklilerin yetkili/yetkilileri imzalayarak, teklifi ile idareye teslim edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Alım yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye alımın tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Alım dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Alım dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi üzerinden incelenebilir ve Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinden görülebilir.

7.2. İsteklilerden alıma katılmak isteyenlerin alım dokümanını ihale komisyonundan bedelsiz olarak teslim alması zorunludur.

8. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Alım sonucu, üzerine alım yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Her bir kalem bir kısım olarak kabul edildiğinden bu alımda kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek teklif mektuplarında tekliflerin; alım konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı açıkça belirtilecektir. İstekliler bir veya birden fazla kısma teklif verebilecektir. Alımda, birden fazla kısmın aynı istekliye bırakılması durumunda tek birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, alım tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak alıma teklif verilemez.

14. Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi: Alımda esas alınacak para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden olacaktır.

15. İşin süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.

16. Malzemeler Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ teslim edilecektir

17. Bu alım için fiyat farkı verilmeyecektir.

18. Alım konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19. Alım, sadece üretici ve/veya üretici adına yetkili satıcılar ve/veya malzemenin uluslararası standartlarda tanımlandığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretimini/satışını yapan ve gerekli garantisini sağlayanlara açık olarak, Uluslararası kabul gören stok/parça numarasına göre yapılacaktır.

20. Bu alımda KDV ödenmeyecektir.

21. Bahse konu malzeme/malzemeler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b. maddesi uyarınca düzenlenen 17 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12. maddesi gereği pazarlık usulü ile satın alınacaktır.

22. Diğer hususlar:

Alım, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.