İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hakkari Çukurca Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
İşin Adı Van Tren Garından Alınacak 2500 Ton Kömürün Çukurca Merkez Mahallelerine Ve Merkeze Bağlı Köylere Depolama, Boşaltma, Yükleme, Taşıma Ve Kapı Teslimi Yapmak Üzere Dağıtımı
İlan Tarihi 08.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 05.07.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 05.07.2018 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/274469

1-İdarenin
a) Adresi : EMİR ŞABAN MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI 3/2 30700 MERKEZ ÇUKURCA/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası : 4385112351 - 4385112167
c) Elektronik Posta Adresi : akkaya5@msn.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
a)2500 ton Kömürün Van Tren Garından alınarak Çukurca Merkez ve Mahalleleri ile Merkeze bağlı Köylere yükleme, taşıma,boşaltma ve kapı teslimi yapmak üzere dağıtımı hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2500 ton Kömürün Van Tren Garından alınarak Çukurca Merkez Mahallelerine, ve Köylere depolama, boşaltma, yükleme, taşıma ve kapı teslimi yapmak
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Emir Şaban Mahallesi Çukurca Kaymakamlığı Hükumet Konağı Binası 30700 ÇUKURCA / HAKKARİ
b) Tarihi ve saati : 05.07.2018 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

. İhale dokümanı ve eklerinde belirtildiği gibi idarenin isteklerini karşılayabilecek ve 4925 sayılı Karayolları Kanunun 5 nci maddesi gereği isteklilerin sahip olmaları zorunlu olan ve ayrıntısı karayolları taşıma yönetmeliğinde izah edilen ve ilgili bakanlıktan alınan K1 belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin ihale komisyonuna teklif zarfı içerisinde teslim edilecektir


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1- VAN İLİN MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE KÖMÜR TAŞIMA  İŞİNDEN KULANILMAK ÜZERE 2 (İki) ADET TIR

2- KÖMÜRÜN MERKEZ İLÇE VE KÖYLERDEKİ BUŞALTMA SAHARINDAN EVLERE TESİM İŞİNDE KULNALIMAK ÜZERE 3 (Üç) ADET KAMYON


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ HER TÜRLÜ NAKLİYE İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.