İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı 8 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 11.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.06.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/284910

1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Hayrettin Mah. Atatürk Blv. Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi 3. Kat Merkezi Satın Alma 02200 0 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4162251021 - 4162251196
c) Elektronik Posta Adresi : adiyaman@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
8 Kalem Kırtasiye Malzemesinin listesi idari şartname ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kahta Devlet Hastanesi, Besni Devlet Hastanesi, Çelikhan Devlet Hastanesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi, Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme süresi bitinceye kadar malzemeler ihtiyaca binaen sipariş edilecektir. Sipariş edildikten sonra 10 gün içerisinde sipariş veren ilgili sağlık tesisinin belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Fakat İdare isterse teslim süreleri ve miktarları üzerinde değişiklik yapabilir. Özel durumlarda (acil bir malzeme gerektiği anda ) yüklenici firma hiçbir mazeret beyan etmeksizin istenilen malzemeleri 5 (beş) gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecektir. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar, nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır. Malzeme sipariş formları hangi hastanenin deposundan gönderilirse (faks), malzemeler o hastanenin deposuna teslim edilecek, teslim edilen malzemeye ait fatura, malzemeyi alan sorumlu kişiye verilecektir. Mal teslimi mesai saatleri içerisinde yapılacak, mesai saatleri dışında ve hafta sonları mal teslimi yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici firmaya, kurumların ihtiyaç miktarları mail atılacaktır. Yüklenici firma, her kurumun belirlediği sayılar dışındaki kırtasiye malzemelerini teslim etmeyecektir. Yani kurumların belirlediği ihtiyaç miktarları, iş artışı v.b resmi yazılar olmadan aşılmayacaktır. Yüklenici firma herhangi bir kurumun ihtiyacından diğer kurumlara kırtasiye malzemesi vermeyecektir. Kurumların belirlediği ihtiyacın fazlasının teslim edilmesi ve bir kurumun ihtiyacından diğer kuruma malzeme verilmesi gibi durumlarda yüklenici firma sorumludur.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı Barbaros Hayrettin Mah. 82. Yıl Devlet Hastanesi Binası Kat: 3
b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Kısmi teklife kapalı olarak çıkılan bu ihalede firmalar, 8 kalemin tamamı için teklif vereceklerdir. Teklif verilen tüm mazlemelere numune vermek zorunludur. Numuneler ihaleden önce sayılarak teslim alınacaktır. Teklif verildiği halde numune sunulmayan kalemlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığıadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.