İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (dhmi) Erzurum Hava Limanı Başmüdürlüğü
İşin Adı Plaka Tanıma Sistemi Alımı İhale Edilecektir
İlan Tarihi 11.06.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 09.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 09.07.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ye Entegrasyonu Dahil) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. üncü maddesi (g) bendi kapsamında DHMİ İhale Yönetmeliği 14. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/286960

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Kuzey Çevre Yolu 13. Km. 25050 YAKUTİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası                :  (442) 327 28 35 - (442) 327 28 34

c) Elektronik Posta Adresi                  :  m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  http://dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 ADET PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Sistemine Entegrasyonu dahil) Ayrıntılı bilgiye DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğünden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM

b) Tarihi ve saati                                 :  09.07.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü güvenlik sistem ve cihazları kurulum ve montaj işi

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektronik Mühendisliği

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü /İdari Blok Kat: 1   104-112 nolu odalar adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü/İdari Blok Kat: 1   104 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluş, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

Yeterlilik