İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(tki)- Ankara
İşin Adı Ekonomik Ömrünü Dolduran 2 Adet 1993 Model Tofaş Fıat Murat 131 Kartal Slx Statıon Wagon, 2 Adet 1991 Model Fargo 250 Pw Marka Kamyonet Satılacaktır
İlan Tarihi 09.06.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 02.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 02.07.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası             :  312 540 10 00 - 312 540 16 60

c) Elektronik Posta Adresi               :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale konusu malın (niteliği, türü, miktarı):

                                                            - 2 adet 1993 model Tofaş Fiat Murat 131 Kartal SLX Station Wagon,

                                                            - 1 adet 1991 model Fargo 250 PW marka Kamyonet.

                                                            - 1 adet 1991 model Fargo 250 PW marka Çift Kabin Kamyonet.

3 - İhale dokümanı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinde (Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1102 no’lu oda) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını 20,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12  Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi - Saati                                :  02.07.2018 - 14.00

c) Usulü                                           :  Açık İhale

5 - Teklif zarflarının 02.07.2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Teklif zarfları 02.07.2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda (Zemin kat İhale Komisyonu Toplantı Odası) açılacaktır.

9 - İhale: TKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği’nin Satış İhaleleri Genel Hükümlerine göre yapılacaktır.

Yeterlilik