İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı- Ankara
İşin Adı 900 Mton Anyonik Flokulant
İlan Tarihi 12.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 02.07.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 02.07.2018 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/274538
İşin Adı : 900 Mton Anyonik Flokulant
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 294 2315, 294 21 89 - 0 (312) 294 22 45
c) Elektronik posta adresi : nsaygi@etimaden.gov.tr; tyazici@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 900 Ton Anyonik Flokulant Alımı İşi (Yurtiçi veya yurtdışından temin edilecektir)
b) Teslim [yeri / yerleri] : Yurtiçi Tekliflerde: Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Malzeme Ambarına teslim edilecektir. Yurtdışı Tekliflerde: Teslimat CPT/CFR İSTANBUL’dur.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malzeme, üç parti şeklinde teslim edilecektir. Birinci parti sevkiyat 300 ton olarak 2018 yılı Eylül ayının ilk haftası içerisinde yapılacaktır. İkinci parti sevkiyatı da 300 ton olarak 2018 yılı Aralık ayının ikinci haftası içerisinde yapılacaktır. (Birinci ve ikinci parti ürünü 2018 yılı üretimi, üçüncü parti ürünü ise 2019 yılı üretimi olacaktır.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.07.2018 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Teslim Yeri:

Yurtiçi Tekliflerde: Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

Yurtdışı Tekliflerde: Teslimat CPT/CFR İSTANBUL’dur.

5- Yurtdışı  İhaleye Katılabilme Şartları: (Detay bilgi için İdari Şartnameye bakınız).

6- Yurtiçi  İhaleye Katılabilme Şartları:

6.1. İstekliler;

6.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

6.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

6.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

6.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

6.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

6.1.9. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

6.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

6.1.10.1. Teklifle birlikte flokulant ile ilgili teknik özellikleri ve uygulamasını gösterir broşür veya yazı verilecektir.

6.1.10.2. Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte İşletmemizde denenmek üzere yaklaşık 100 gramlık numune verecekler, numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğunu belirteceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

6.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7- Geçici Teminat: Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız).
a) Yurtiçi İstekliler: TL cinsinden nakit olarak veya Banka Teminat Mektubu,
b) Yurtdışı İstekliler: Teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. (Detay bilgi için yurtdışı idari şartnameye bakınız).

8- a) İhale Dokümanının Görülebileceği Yerler:
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, 1207 ve 1215 no’lu odalar
     Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A
     06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
     Tel: 0 312 294 23 15 ve 294 21 89 - Faks: 0 312 294 22 45

• www.etimaden.gov.tr

    b) İhale Doküman Bedeli: 67,-USD veya 58,-EURO veya 300,-TL. (Posta veya kargo yolu ile 310 TL)

    c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:  

Yurtiçi İstekliler ve Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı

Yurtdışı /Yurtiçi İstekliler için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü  
(IBAN: TR 780001001745377122455002)  USD hesabı

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü  
(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı

9- İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10- Yurtiçi, yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 8. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki dokümanı görülebilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.

11-Teklifler 02.07.2018 Pazartesi günü, saat: 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A  06010 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklifler ilgili komisyon huzurunda teklif verme son günü olan 02.07.2018 Pazartesi günü, saat: 11:00’da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. İstekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcileri teklif açma sırasında hazır bulunabilirler (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız.)

12- Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.