İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) 10. Bölge Müdürlüğü Samsun
İşin Adı Pvc İzoleli Yvcv 0,6-1 Kv Kablo Alımı
İlan Tarihi 13.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.06.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 21.06.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/289285
İşin Adı : Pvc İzoleli Yvcv 0,6-1 Kv Kablo Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330
b) Telefon ve faks numarası : 3622668140 - 3622665249
c) Elektronik posta adresi : 10grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.teias.gov.tr/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem, PVC İzoleli YVCV 0,6-1 kV Kablo Alımı – Mal alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - SAMSUN
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.06.2018 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Teklif edilen malzemeye ilişkin Teknik Şartnamede istenilen yeterlik şartlarını gösteren belgelerin tekliflerle birlikte sunulması zorunludur

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK SAMSUN/KUTLUKENT ŞB. IBAN: TR24 0001 5001 5800 7304 3137 83 Nolu hesaba açıklamalı olarak yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

13.1. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.

13.2. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

13.3.İstekliler teklif ettiği her bir kalem için numune veya ürüne ait katalog vermek zorundadır. Numune veya katalog sunulamayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikaların ve tüm test raporlarının ( rutin – tip ) bulunması zorunludur, teklif edilen malzemelerin garanti süresi 2 yıldan az olmayacaktır. Ayrıca teklif edilen malzemelerin raf ömürlerini gösterir bilgi ve belgeler ve test raporları İdaremize numune alma aşamasında sunulacaktır. İsteklilerce sunulacak numuneler ve sertifikalarının en geç ihale tarih ve saatine Bölge Müdürlüğümüz Ambarına teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilen malzeme numuneleri ve kalite sertifikalarının İdari şartname ekinde yer alan teslim tesellüm belgesine her bir malzeme için ayrı satır kullanmak suretiyle doldurulması ve gönderilerin üzerinde ihale adı ve hangi malzemeye ait numune olduğunun yazılması gereklidir. Numune kolileri veya zarfları içinde ihaleye ait başkaca ( teslim tesellüm belgesi ve kalite sertifikaları haricinde ) evrak sunulmayacaktır.

 13.4. Malzemelerin listesi aşağıdaki gibidir:

SIRA NO MAL KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI BİRİMİ MİKTARI
1 YVCV-U 19x2,5/9  mm² metre 3000
2 YVCV-U 14x2,5/9  mm² metre 3000
3 YVCV-U 7x2,5/9  mm² metre 3000
4 YVCV-U 4x4/9  mm² metre 3000
5 YVCV-U 4x2,5/9  mm² metre 1000
6 YVCV-U 2x4/9  mm² metre 1000
7 YVCV-U 2x2,5/9  mm² metre 1000
8 YVCV-R 4x6/9  mm² metre 3000
9 YVCV-R 2x6/9  mm² metre 1500