İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Seferhisar Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Jeneratör, Su Deposu Çamaşır Makinesi Alımı, Montajı Ve Kurulumu
İlan Tarihi 13.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 05.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 05.07.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/289139

1-İdarenin
a) Adresi : Camikebir mahallesi 52/1 sokak 14 35460 Seferihisar/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327433960 - 2327432075
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@seferihisar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 Kalem Mal Alımı, Montajı ve Kurulumu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Jeneratör : Sığacık Teos Yazarevi Su Deposu : Sığacık Teos Yazarevi Çamaşır Makinesi : Turabiye Mahallesi Masal Evi
c) Teslim tarihi : Yüklenici Yer Teslimi yapılmasına müteaakip; 20 gün içinde tüm ürünleri alımını, montajını, kurulumunu yapacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Camikebir Mah. 52/1 Sokak No:1 Yeni Kültür Merkezi Seferihisar/İzmir
b) Tarihi ve saati : 05.07.2018 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1. Mallar yeni, kullanılmamış olacak ve üzerinde çizik, çatlak, ezik, leke vb deformasyon olmayacaktır.

2. Tüm ürünler en az 2(iki) yıl garantili olacaktır. Yüklenici garanti süresi bitiminden itibaren ücreti mukabili 8(Sekiz) yıl süre ile yedek parça servis hizmeti vereceğini mal teslimi sırasında İdareye yazılı olarak ibraz edecektir.

3. Yüklenici, garanti süresince 6 (altı) ayda bir ürünlerin bakımını yapacak, yaptığı bakımı  raporlayacak ve bunun için ayrıca ücret talep etmeyecektir.  

4. Ürünlerin tesliminden sonra ürünlerin sistemindeki bakım ve arıza servisleri 2 (İki) yıl süresince Yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır.

5. Garanti ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacaktır.

6. Garanti dışındaki tamirat ve arızaların yüklenici tarafından giderilmesi halinde garanti şartları değişmeyecektir.

7. Garanti süresi boyunca arızada geçen süreler garanti süresine eklenecektir.

8. Kullanıcı hatalarının dışında kalan kalitesiz malzeme, fabrikasyon hata ve kalitesiz işçilik nedeniyle meydana gelen her türlü hasar ziyandan üretici firma sorumlu olacaktır.

9. Ürünlere ait arızalar yükleniciye bildirimden itibaren 6 saat içinde giderilecek; 6 saat içinde giderilemeyecek arızanın meydana gelmesi durumunda yüklenici bunun raporunu İdareye sunacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1. Cihazdan(Jeneratör) beslenecek sistemlerin etkilenmemesi bakımından elektromanyetik tesirleri minimuma indiren asgari EN 62040-2 (EMC) sınıfı standartları korunmuş ve sağlanmış olacaktır. Ayrıca insan güvenliği için EN 62040-2 standartlarına sahip olmalı ve bu standartları sağladığına dair akretide laboratuvarlar tarafından verilmiş belge teklifler ile sunulacaktır.

 

2. Teklif edilen ürün (Jeneratör) teknolojisi IEC62040-2 veya Class VFI standartlarına uygun konsept ile tasarlanmış olmalı ve bu belge teklif zarfında sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. Tedarik edilecek malların katalogları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları teklif zarfında sunulacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre Gerçekleştirilen Jeneratör / Sanayi Tipi Çamaşır Makinesi Satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seferihisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camikebir Mah. 52/1 Sokak No:1 Yeni Kültür Merkezi Seferihisar/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.