İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Yıldız Teknik Üniversitesi
İşin Adı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 13.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.07.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.07.2018 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/289469

1-İdarenin
a) Adresi : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Taşkışla Binası A Blok İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Davutpaşa ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123832150 - 2123832153
c) Elektronik Posta Adresi : eersoy@yildiz.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
15.000.000 kWh elektrik alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa, Beşiktaş ve Maslak yerleşkeleri ile Üniversiteye bağlı diğer birimler.
c) Teslim tarihi : Malın/işin teslim süresi 365 takvim günüdür. Enerji temini başlangıcı, sözleşme imzalanmasına müteakip, sözleşme kapsamındaki abonelere elektrik enerjisi verilmeye başlanacaktır. İşe başlama tarihi 01/01/2019 tarihinde saat 00:01 de başlar, işin bitiş tarihi 31/12/2019 24:00 da son bulur.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Davutpaşa mah. Davutpaşa cd. 34220 Esenler İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 17.07.2018 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İsteklilerin EPDK’nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisansı” veya "Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisansı” ndan birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

-Tedarikçi elektrik enerjisini ’Otoprodüktör Grubu’ veya ’Otoprodüktör’ lisansı ile satacaksa; tesislerinin yerlerini, kurulu kapasitelerini ve varsa devam eden yatırımlarına ait belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Davutpaşa Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Davutpaşa mah. Davutpaşa cd. 34220 Esenler İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.