İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Fabrikamız (Makine Fabrikası) Flanşlı Glop Vanave Sürgülü Vana Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İlan Tarihi 13.06.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.06.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 26.06.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt no                                               :  2018/293579

1 - İdarenin                                                  

a) Adresi                                                       :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 446 223 95 00 – 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                           :  Flanşlı Globe Vana DN 40 TS EN 13789                               10 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 50 TS EN 13789                                 5 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 65 TS EN 13789                               20 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 80 TS EN 13789                               20 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 100 TS EN 13789                             40 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 125 TS EN 13789                             10 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 150 TS EN 13789                             25 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 200 TS EN 13789                             25 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 250 TS EN 13789                             20 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 40 TS EN 1171                   10 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 50 TS EN 1171                   25 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 65 TS EN 1171                   15 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 125 TS EN 1171                 80 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 150 TS EN 1171                 80 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 200 TS EN 1171                 72 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 250 TS EN 1171                 80 Adet,

                                                                  Mal Alım İşi.

b) Teslim Yeri                                              :  Erzincan Şeker Fabrikası (Makine Fabrikası) Malzeme Ambarına.

c) Teslim Tarihleri                                        :  Vanalar 20 (Yirmi) Günlük Partiler Halinde 3 (Üç) Partide 60 (Altmış) Günde Teslim Edilecektir.

3 - İhalenin                                                  

a) Yapılacağı Yer                                          :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati             :  26/06/2018 Salı günü saat 14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 26.06.2018 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.


Yeterlilik