İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gölköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü- Ordu
İşin Adı Agraga Ve Hazır Beton Alımı
İlan Tarihi 14.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 06.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 06.07.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/229286

1-İdarenin
a) Adresi : KUŞLUVAN MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 GÖLKÖY/ORDU 52600 GÖLKÖY GÖLKÖY/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4527412032 - 4527412322
c) Elektronik Posta Adresi : destek@golkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
C25/30 HAZIR BETON 750 METREKÜP C20/25 HAZIR BETON 1850 METREKÜP KUM 3000 TON ÇAKIL 3000 TON FİLLER 0,19-0,25 11000 TON 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN YERLERE PEYDER PEYİ ALINACAKTIR.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31/01/2019 tarihine kadardır.


3- Yeterlik değerlendirilmesinin
a) Yapılacağı yer : KUŞLUVAN MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:1/1 GÖLKÖY/ORDU
b) Tarihi ve saati : 06.07.2018 - 14:00

Yeterlilik
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu, 
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÖLKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar T.C GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.