İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Afyonkarahisar
İşin Adı Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarına 492 Ton En Az 7000 Kcal/Kg (-200 Tölarans) 10-18 Mm Boyutunda Torba İthal Kömür, 8 Ton En Az 7000 Kcal/Kg (-200 Tölarans) 30-80 Mm Boyutunda Torba İthal Kömür
İlan Tarihi 14.06.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 06.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 06.07.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/301394

1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Hükümet Konagi 2 03600 EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724412149 - 2724424606
c) Elektronik Posta Adresi : emirdag03@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
492 TON EN AZ 7000 KCAL/KG (-200 TÖLARANS) 10-18 MM BOYUTUNDA TORBA İTHAL KÖMÜR, 8 TON EN AZ 7000 KCAL/KG (-200 TÖLARANS) 30-80 MM BOYUTUNDA TORBA İTHAL KÖMÜR 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Temel Eğitim Okulları kömür depoları
c) Teslim tarihi : 30/07/2018 ile 18/08/2018 tarihleri arasında


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Emirdağ/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 06.07.2018 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İthalatcılar, İthalatçi Kayıt Belgesi veya onaylı fotokopisi;

Üreticiler, Uygunluk İzin Belgesi veya onaylı fotokopisi;  

Dağıtıcılar, Herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi veya onaylı fotokopisi;

Satıcılar, Herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi  veya onaylı fotokopisi ile katılabilirler.

İhaleyi kazanan İthalatçı/Üretici/Dağıtıcı/Satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, Analiz Raporu, miktarı vb.) ihalenin yapıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Belgenin alındığı Müdürlük ile ihalenin yapıldığı İl Müdürlüğü aynı ise, ihaleyi kazanan İthalatçı/Üretici/ Dağıtıcı/Satıcı Müdürlüğe sunduğu dilekçesinde bu hususu belirtir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel sektörde kömür satış ve dağıtım işi5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Emirdağ/AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Emirdağ/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.