İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi -şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı 4/7 Bar Kuru Hava Sistemi (Medikal Hava Santrali)
İlan Tarihi 05.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.07.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/319327

1-İdarenin
a) Adresi : Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi 63200 Esentepe/ KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143186570 - 4143186815
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sueah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet 4/7 Bar Kuru Hava Sistemleri (Medikal Hava Santrali) Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanıldıktan sonra; herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın yüklenici 15 iş günü içerisinde çalışır vaziyette oksijen ünitesine sistemin montajı yapılarak teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi /SBÜ.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
b) Tarihi ve saati : 25.07.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
a-Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,
b-Teklif edilen cihaz/ürün veya sisteme ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı,
c-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB yetkili bayi çıktısı, ilgili belgeler ihale komisyonuna sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yapılacak işçilik ve kurulacak sistem için en az 2 yıl süreli ücretsiz bakım ve onarım garantisi verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Sisteme ait tüm teknik dokümanlar ve kataloglar orijinal olarak teklifle birlikte verilecektir. Verilen dokümanların ve katalogların dili Türkçe olmalıdır. Türkçe olmayan dokümanlar, yeminli bir tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş olarak orjinalleri ile verilmelidir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığıS.B.Ü.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi /SBÜ.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.