İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mersin Onr.dst.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık
İşin Adı 2x550 Kva Dizel Jeneratör
İlan Tarihi 05.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 06.08.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 06.08.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/324087

1-İdarenin
a) Adresi : MERSIN LIMAN IÇI AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242378965 - 3242378913
c) Elektronik Posta Adresi : bulut.a8771@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 ADET 550 KVA DİZEL JENERATÖR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI BAĞLISI HAVUZ.3 KOMUTANLIĞI  LİMANİÇİ/MERSİN VEYA İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YER
c) Teslim tarihi : İş başlangıç tebliğine müteakip jeneratör 70 (yetmiş) takvim günü içinde fabrika testlerine hazır hale getirilecektir. Bu testlerin tamamlanmasını müteakip idarenin belirliyeceği bir tarihten  itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim yeri idare tarafından gösterilecek yere kurulumu yapılarak montajlı/çalışır vaziyette teslim edilecektir. Verilen süreler ayrı ayrı olup birleştirilerek kullanılamaz.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Merkez Komutanlığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 06.08.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. 
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, yıllık en az 2 (iki) adet jeneratör yapabilecek kapasitede olmalıdır.


4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite raporu,

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

GARANTİ TAAHÜTNAMESİ

4.3.4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

Garanti belgesi, (Motor ve alternatör için ayrı ayrı ),

CE belgesi 

4.3.5. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4.3.6.
4.3.6.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.6.2. Standarda ilişkin belgeler:

TSE uygunluk ve imalat yeterlilik belgesi veya onaylı CE(Conformite European) belgesi
 

4.3.7. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

T/Ş.3.1.13.Teknik dökümantasyon, T/Ş.3.1.14.Teknik resim:

7.5.6.1. Elektrojen Grubu, Dizel Motor, Alternatör ve Otomatik Kumanda panosu beraberlerindeki, Teknik Donanım Cihaz ve Teçhizatlarına ait, Bakım-Onarım El Kitapları; bunların bakımlarını yapma ve arızalarını giderme sırasında, teknik elemanların, en yakın yardımcısı olduğundan bu elemanların, gerekli bakımı yapabilmeleri ve meydana gelen arızalara derhal müdahale ederek kısa zamanda giderebilmeleri için standart simgeler kullanılarak hazırlanmış olan devre şemaları ve PCB’ler kullanılacaktır.

Mümkün mertebe her birimi anlatan yazı ve şemalar birbirini takip etmelidir. Her devre şeması üzerinde cihazda kullanılan bileşenlerin isimleri ve değerleri verilecektir. PCB'lerin, komponent ve lehim taraflarını gösteren yerleşim şemaları da verilecek ve bileşenlerin isimleri bu yerleşim şemalarına işlenmiş olacaktır.

7.5.6.2. El kitapları, Elektrojen Grubuna ait, Dizel Motor, Alternatör, Otomatik Kumanda Panosu, PLC Ünitesi, Otomatik Kontrol ve  Transfer Paneli, Şarj Redresörleri gibi unsurların, ayrı ayrı olmak üzere ve bunların, tüm detay tariflerini, teknik özelliklerini, detay şemalarını, yedek parça katalog ve listelerini içeren cinsten olacaktır.

Verilecek, “orijinal teknik” dökümanlar

A-2 (iki) adet Dizel Motor, yedek parça katoloğu(patlatmalı yedek parça kitabı parça) ,

B-2 (iki) adet Dizel Motor, çalıştırma ve bakım el kitabı (Instruction manuel book diesel engineer)

C-2 (iki) adet Alternatör yedek parça, bakım ve onarım kitabı.

Ç-2 (iki) adet Gerilim kontrol ünitesi, açık devre şeması, bağlantı şeması, blok şeması, baskılı devre şeması, arıza arama diyagramı ve malzeme listesi.

D-2 (iki) adet Tüm sistemin elektrik-elektronik komple blok şeması, bağlantı şeması.

E-2 (iki) adet Otomatik Kumanda Panosunun, Kontrol Transfer Panelinin, blok şeması, komple açık devre şeması, her modülün açık devre şemaları, sinoptik şemaları ile çalışma şekillerini ve pnsiplerini anlatan, detay izahlar,

F-2 (iki) adet Şarj Redresörlerinin blok ve açık devre şemaları, elektronik ünitelerin ayrı ayrı blok ve açık devre şemaları, malzeme listeleri.

G-2 (iki) adet Sistemin tümüne ait kablo hat ve devre şemaları,

H-2 (iki) adet Teknik elemanların, azami derecede faydalanacağı bilgileri, muhtemel her türlü arızaları kolayca giderebileceği şekilde dizayn edilmiş (motor, alternatör, redresör ve her türlü elektronik kart için ayrı ayrı olmak üzere) arıza arama ve giderme diyagramı.

I-2 (iki) adet Sistemin tümüne ait yedek parça listesi.

İ-2 (iki) adet Sistemin tümüne ait parça numaraları listesi,

J-2 (iki) adet tüm teknik dokümanları içeren CD idareye teslim edilecektir.

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

 Dizel Jeneratör Montajlı Teslimi,5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Merkez Komutanlığı Girişi) Çamlıbel/MERSİNadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Merkez Komutanlığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.