İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Güngören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İşin Adı 2018 Yılı Kırtasiye Malzemesi
İlan Tarihi 06.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 01.08.2018 09:30:00
Son Teklif Tarihi 01.08.2018 09:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/335008

1-İdarenin
a) Adresi : Gençosman Mah. Doğanbey Cad. No:12 34165 GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125626391 - 2125622890
c) Elektronik Posta Adresi : szkaplan@gungoren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sınıf düzeyine göre hazırlanmış çeşitli ebatta defter ile kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan 4 farklı kırtasiye seti ve 2 boy okul çantası.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gençosman Mh. Doğanbey Cd. N:12 Güngören İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 25 gün


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GÜNGÖREN BELEDİYESİ-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-Gençosman Mah. Doğanbey Cad. No: 12-34164 Güngören/İST
b) Tarihi ve saati : 01.08.2018 - 09:30

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale konusu malın Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun birer numunesi ihale teklif zarfı ile birlikte İdareye teslim edilecektir. Setlerin içindeki malzemeden aynı olanlardan birer adet sunulması yeterlidir. Her numunenin teknik şartnamedeki adı ve sıra numarası bir etiket ile numune üzerinde belirtilecektir. Setlerin ambalajının sunulması zorunlu değildir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü kırtasiye malzemesi satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığıGÜNGÖREN BELEDİYESİ-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-Gençosman Mah. Doğanbey Cad. No:12 34164 Güngören/İST adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜNGÖREN BELEDİYESİ-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-Gençosman Mah. Doğanbey Cad. No: 12 34164 Güngören/İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.