İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Mübadele İlanı
İlan Tarihi 07.07.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.07.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hek. durumda bulunan 07 adet Kamyonet, 03 adet Otobüs, 03 adet Minibüs ve 17 adet Otomobil olmak üzere toplam 30 adet araç, toplam 273 kalem mal ve malzemesi hurdası, bunlardan (1) kalemi tahminen 13.000 kg. kesilmiş hurda plaka ve (1) kalemi ise tahminen 52.500 kg. muhtelif demir hurdası olmak üzere, 4645 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca (01) Adet 2018 model Ford Focus 1.5 TDCİ 6 ileri manuel Trend X taşıt, (03) Adet 2018 model Ford Tourneo Courier 1.5 TDCİ 75 PS Delux taşıt, (01) adet Ford Tourneo Connect 120 PS Titanyum taşıt, (01) adet Ford Transit 440 E 155 PS Deluxtek arka teker 17+1 Minibüs taşıt, Ford Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker 17+1 Minibüse bagaj ilavesini temin edip yaptırılarak teslim edilmesi işi mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 1

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 318 224 61 23 - 6417 - Faks: 0 318 224 25 83

2 - Mübadele konusu malın

a) İdare Tarafından Verilecek

    Malın Niteliği, türü ve miktarı                     :  Ekonomik ömrünü tamamlamış, hek. Durumda bulunan 17 adet Binek Oto, 07 adet Kamyonet, 03 adet Minibüs ve 03 adet Otobüs olmak üzere toplam 30 araç, toplam 273 kalem mal ve malzemesi hurdası, bunlardan (1) kalemi tahminen 13.000 kg. kesilmiş hurda plaka ve (1) kalemi ise tahminen 52.500 kg. muhtelif demir hurdası

b) İdare Tarafından Alınacak

    Malın Niteliği, türü ve miktarı                     :  2018 model (01) adet Ford-Focus 1.5 TDCİ 6 ileri Manuel-Trendx taşıt, 2018 model (03) adet Ford TourneoCourıer 1.5 TDCİ 75 PS Deluxe Taşıt, 2018 model (01) adet Ford Tourneo Connect 120 PS Tit. Taşıt, 2018 model (01)adet Ford Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker 17+1 Minibüs ve Ford Transit Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker 17+1 minibüse bagaj ilavesi temin ve yaptırılması. Mübadele karşılığı alınacak taşıtlar ve bagaj ilavesine ait özellikler mübadele dokümanında yer almaktadır.

3 - Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri             :  Mübadeleye teklif edilen tüm malzemelerden araçlar Kırıkkale Polisevi Şube Müdürlüğü bahçesinde, hurda malzeme Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka bahçesinde görülebilir ve teslimatta buradan yapılacaktır.

4 - Teslim Etme Tarihi                                     :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar ve diğer malzemeler, en geç mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra (15) gün içinde teslim edilecektir.

5 - Teslim Alma Tarihi                                    :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip onbeş gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin

a) Yapılacağı Yer                                             :  Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası: Fabrikalar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 1 Merkez/KIRIKKALE adresinde yapılacaktır.

b) Tarih ve Saati                                              :  23/07/2018 Saat: 14.00

7 - Mübadele karşılığı verilecek malların tahmini bedeli: 610.650,00 TL.

8 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile uygulanılacak kriterler.

Açık artırma usulü ile yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele dokümanında yer alan standart forma uygun Teklif mektubu.

b) Mübadele dokümanında belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge.

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imzalı sirküleri, gerçek kişi olması halinde, noterden tasdikli imza beyannamesi.

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir.

9 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

10 - Mübadele dokümanı Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 TL yatırılarak temin edilebilir.

11 - Teklifler 23/07/2018 günü saat: 14.00’a kadar Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 4. kat adresine verebilecektir.

12 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilir.

13 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

14 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

15 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Kırıkkale Polisevi Şube Müdürlüğü bahçesi ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka bahçesinde görülebilir.

16 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü olmalıdır.

17 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MÜBADELE KONUSU TAŞITLARIN ÖZELLİKLERİ

 

S. N

PLAKASI

MARKASI

MODEL

SİLİNDİR HACMİ cm3

MOTOR GÜCÜ

KİLOMETRESİ

FAAL OLUP OLMADIĞI

1

71 A 0034

Ford-Transit

1997

1993

105 bg

132459

FAAL

2

71 A 0035

Isuzu

1997

3908

120 hp

212276

FAAL

3

71 A 0067

Renault-Megane

1999

1998

115 bg

206175

FAAL

4

71 A 0068

Ford-Transit

1999

2496

   70 bg.

493753

FAAL

5

71 A 0071

Isuzu

1999

4334

120 bg

182188

FAAL

6

71 A 0094

Hyundai

2001

1495

102 bg

164083

FAAL

7

71 A 0095

Renault-Megane

2002

1598

110 bg

214918

FAAL

8

71 A 0102

Fiat Doblo

2002

1910

063 bg

381324

FAAL

9

71 A 0103

Ford-Transit

2003

2402

090 bg

359999

FAAL

10

71 A 0104

Toyoto Corolla

2003

1598

081 bg

428116

FAAL

11

71 A 0105

Toyota Corolla

2004

1598

081 bg

236913

FAAL

12

71 A 0106

Fiat-Doblo

2003

1910

74,2 kw

398316

FAAL

13

71 A 0107

Ford-Transit

2004

2402

090 bg

334689

FAAL

14

71 A 0109

Toyoto Corolla

2004

1598

80,8 kw

360119

FAAL

15

71 A 0122

Toyoto Corolla

2004

1598

110 bg

493228

FAAL

16

71 A 0123

Toyoto Corolla

2004

1598

110 bg

510049

FAAL

17

71 A 0125

Renault-Megane

2004

1598

84,5 kw

229742

FAAL

18

71 A 0126

Renault-Megane

2004

1598

115 bg

409380

FAAL

19

71 A 0127

Renault-Megane

2004

1598

115 bg

198970

FAAL

20

71 A 0128

Renault-Megane

2004

1598

115 bg

240971

FAAL

21

71 A 0130

Ford-Connect

2004

1753

090 bg

221610

FAAL

22

71 A 0133

Renault-Megane

2006

1598

82 kw

414012

FAAL

23

71 A 0195

Renault-Megane

2005

1598

82 kw

208206

FAAL

24

71 A 0206

Renault-Megane

2009

1598

82 kw

459710

FAAL

25

71 A 0207

Ford-Connect

2009

1753

66 kw

333333

FAAL

26

71 A 0212

Ford-Connect

2009

1753

66 kw

184859

FAAL

27

71 A 0224

Renault-Megane

2009

1598

82 kw

434944

FAAL

28

71 A 0226

Renault-Megane

2009

1598

82 kw

521503

FAAL

29

71 A 0238

Mazda

1994

2200

82 kw

117189

FAAL

30

71 A 0334

Isuzu

1998

4334

88,2 kw

181274

FAAL


 

Mübadele Konusu Malzemelerin Durumu

273 kalem mal ve malzemesi hurdası, bunlardan (1) kalemi tahminen 13.000 kg. kesilmiş hurda plaka ve (1) kalemi ise tahminen 52.500 kg. muhtelif demir hurdası


Yeterlilik