İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Amasya Özel İdaresi Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü
İşin Adı 2018-2019 Yılı 10-18 Mm (Fındık) Linyit Kömürü Nakliyesi
İlan Tarihi 11.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 30.07.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/344101

1-İdarenin
a) Adresi : Eski Çeltek Mah. Kerem Altay Cad. 05500 SULUOVA/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3584281083 - 3584281205
c) Elektronik Posta Adresi : eskiceltek@eskiceltek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
16.250 TON 10-18 MM (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYESİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi Kömür Stok Sahasından Amasya Şeker Fabrikası Kömür Stok Sahalarına
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300(üç yüz) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi SULUOVA/AMASYA
b) Tarihi ve saati : 30.07.2018 - 10:00


Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklilerin 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu Doğrultusunda yayınlanan Karayolu  Taşıma Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle R1,L1 Veya K1 türü yetki belgelerinden birini teklifleri ile birlikte ibraz etmeleri zorunludur.Taşımada kullanılacak araçların,yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıtlı olmaları ve taşıma kartlarının olması zorunludur.K1 belgesi ekinde taşıt belgesi listesi de verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.