İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzaydaş İzmit Atık V E Art.arıtma Yak .ve Değer.a.ş.
İşin Adı Çöp Suyu Nakli Hizmeti Temini İşi
İlan Tarihi 11.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.07.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/342878
İşin Adı : Çöp Suyu Nakli Hizmeti Temini İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No:350 41001
b) Telefon ve faks numarası : 2623166000 - 2623166050
c) Elektronik posta adresi : ihale@izaydas.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.izaydas.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : S. NoGüzergâhlarGüzergâh Km (Gidiş-Geliş)Çöp Suyu Miktarı (Yıl/ton) 1Dilovası- İZAYDAŞ Arıtma Tesisi10845.000 2 Dilovası- KBB İSU 42 Evler/Kullar Arıtma Tesisi1025.000
b) Yapılacağı Yer : İZAYDAŞ Dilovası Depolama Alanında oluşan çöp sularının, Solaklar’da bulunan İZAYDAŞ Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’ne ve/veya K.B.B. İSU/42 Evler Kullar Arıtma Tesisi’ne taşınması işidir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18 (on sekiz) aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu-Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 - İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 17.07.2018 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6.İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.7.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.2.1.İş Deneyim Belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi, ibraz etmesi zorunludur.

4.3. Bu İhalede “Çöp Suyu Taşıma veya Atık Taşıma Hizmeti Temini İşi” benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği - Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 - İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 20,00 TL (yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 17.07.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar ihalenin yapılacağı yere teslim edilecektir.

Teklifler istekli veya imza yetkili vekili tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ve ortak girişimler ihaleye teklif veremezler.