İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İsper İstanbul Personel Yönetim A.ş.
İşin Adı İsper Aş Su Sayaç Okuma, Kapama-açma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi
İlan Tarihi 12.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.07.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/333963
İşin Adı : İsper Aş Su Sayaç Okuma, Kapama-Açma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48
b) Telefon ve faks numarası : 2123694343 - 2123694303
c) Elektronik posta adresi : ihale@saglikas.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.isper.istanbul
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Adet Binek Araç (Otomatik Vites) Kiralama Hizmeti
b) Yapılacağı Yer : İstanbul İl sınırları dahilinde yapılacaktır.
c) Süresi : 15.08.2018 tarihinde başlayacak olup, 14.08.2021 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İsper A.Ş. Genel Müdürlüğü Pirimehmetpaşa mah. Hasköy cad. No:48 BEYOĞLU / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 17.07.2018 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.3. Teklif mektubu

4.4. Geçici teminat mektubu

4.5. İş deneyim belgeleri

4.5.1. İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

4.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.6.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “şoförlü veya şoförsüz araç kiralama ve/veya taşımacılık hizmetleri yapmış olmak” konusunda gerçekleştirilen işler kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık A.Ş. Genel Müdürlük Binası Pirimehmetpaşa mah. Hasköy cad. No:48 BEYOĞLU / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.