İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Giresun
İşin Adı Temel Eğitim Okullarına 400 Ton Kömür Alımı
İlan Tarihi 12.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 07.08.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 07.08.2018 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/326635

1-İdarenin
a) Adresi : Bulancak Hükümet Konağı Ballıca Mah. Kemal Ulusu Cad. No: 55 Kat:2 28300 28300 BULANCAK/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4543182070 - 4543182063
c) Elektronik Posta Adresi : bulancak28@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MERKEZ VE KÖY TEMEL EĞİTİM OKULLARINA 215 KARPUZ - 177 PORTAKAL - 8 FINDIK TİPİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 400 TON KÖMÜR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : EKLİ DAĞITIM LİSTESİNDE BELİRTİLEN MERKEZ VE KÖY TEMEL EĞİTİM OKULLARI DEPOLARINA
c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BALLICA MAH. KEMAL ULUSU CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 - MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 07.08.2018 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

ı)

* İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilen ;  

* İstekli yetkili satıcı ise istekli adına düzenlenmiş Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

* İstekli ithalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi

* İstekli üretici ise uygunluk izin belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürüne ait TSE belgesi veya ,Türk Standartlalrı raporu (TSE) alınan uygunluk raporu veya,Ürüne ait SEK belgesi(Kalite Uygunluk Belgesi) veya, Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya Uluslaraarsı standartlara (İSO veya İEC) uygunluğunu gösteren deney raporu veya, Yurtdışından gelen ürünlerde ürün üzerindeki CE veya E işareti ve işaretleri ile ilgili bilgileri verilmesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel kuruluşlara yapılmış katı yakıt işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ballıca Mah. Kemal Ulusu Cad. No:55 Kat:2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.